Skoči do osrednje vsebine

Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (P-ETZ) opredeljuje poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. P-ETZ predstavlja povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse. 

Arhivska zakonodaja določa, da se s P-ETZ opredelijo tudi vsebine zahtevkov za potrditev notranjih pravil, certificiranje strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, registracijo ponudnikov opreme in storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo. 

Vsebina Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Vsebina P-ETZ je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja področje notranjih pravil za zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev, notranja pravila, zajem in e-hramba ter spremljevalne storitve). V tretjem poglavju so zbrane določbe o registraciji ponudnikov opreme in storitev, v četrtem pa o certificiranju opreme in storitev, razvrščene v več podpoglavjih (splošne zahteve za certificiranje opreme in storitev, zahteve za certifikacijo strojne opreme, zahteve za certifikacijo programske opreme in zahteve za certifikacijo storitev). V zadnjem poglavju so zbrane prehodne določbe.

Besedilo določb pravilnika dopolnjuje 8 prilog, in sicer:

 • Priloga 1: Zahteva za potrditev notranjih pravil
 • Priloga 2: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil
 • Priloga 3: Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za izvajanje storitev
 • Priloga 5: Zahteva za certificiranje strojne opreme
 • Priloga 6: Zahteva za certificiranje programske opreme
 • Priloga 7: Zahteva za certificiranje storitev
 • Priloga 8: Zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezen funkcionalni tip programske opreme

Večji del določb P-ETZ temelji na v praksi preizkušenih zahtev dokumenta Enotne tehnološke zahteve, različica 2.1 (ETZ, 10. julij 2013), ki ga je izdal Arhiv Republike Slovenije. Del določb pa je na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem predpisov od leta 2006 ter predlogov deležnikov v teh procesih, vsebinsko prenovljen. 

Priloge Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Kontrolni seznami

Konkordance zahtev

 • Konkordanca zahtev Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1) in Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

  Smernice in priporočila
 • Konkordanca zahtev Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1)

  Smernice in priporočila
 • Konkordanca preslikave tipov in podtipov funkcionalnosti ETZ 2.1 v funkcionalne tipe PETZ

  Smernice in priporočila

Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki

Enotne tehnološke zahteve - v. 2.1 (2013)