Skoči do osrednje vsebine

Knjižnična javna služba na področju kulture je organizacijsko povezano delovanje nacionalne knjižnice in mreže splošnih knjižnic, informacijsko podprto z usklajenim in vodenim vzajemnim bibliografskim sistemom COBISS.

Na področju knjižnične dejavnosti prispevamo k zagotavljanju pogojev za delovanje mreže splošnih knjižnic in knjižničnega sistema ter s tem omogočamo enake možnosti dostopa do knjižnic oziroma knjižničnega gradiva in storitev vsem prebivalcem Slovenije. Zagotavljamo pogoje za delovanje Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Strokovne zadeve na področju knjižnične dejavnosti usmerja Nacionalni svet za knjižnično dejavnost

Financiranje

Sofinanciranje programov in vsebin izvajalcev na področju knjižnične dejavnosti izvajamo na podlagi predpisov s področja knjižničarstva in skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo kot:

  • neposredni poziv za delovanje NUK, nakup knjižničnega gradiva, naloge osrednjih območnih knjižnic, posebne naloge splošnih knjižnic za narodne skupnosti, program splošnih knjižnic za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnem območju in za sofinanciranje nakupa bibliobusa;
  • javni poziv izvajalcem javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti;
  • sofinanciranje delovanja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne na podlagi koncesije.

Gre za pomembne programe knjižnic in nevladnih organizacij, ki vključujejo številne sklope in vsebine za zagotavljanje in izboljšanje dostopnosti slovenske knjižnične javne službe na področju kulture. Država tako s postopki, dejanji in sredstvi proračuna za kulturo z izvedenimi aktivnostmi poleg delovanja NUK zagotavlja podporo 58 splošnim knjižnicam, delovanju Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Združenju splošnih knjižnic (ZSK).

Sodelovanje z interesnimi organizacijami

Sodelovanje ministrstva z usklajevalnimi telesi na področju knjižnične dejavnosti; knjižničarsko stanovsko zvezo (Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)) in zvezo splošnih knjižnic (Združenje splošnih knjižnic (ZSK)); je pogoj za dobro delovanje knjižnične mreže in nadaljnji razvoj knjižnične javne službe. Sodelovanje z reprezentativno organizacijo slepih in slabovidnih (Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS)), ki s svojo Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne že stoletje skrbi za dostopnost branja za svoje člane, pa je pogoj za odpravljanje razvojnega zaostanka knjižnice in lažjo vzpostavitev sodelovanja s splošnimi knjižnicami. To bo omogočilo postopni razvoj in usklajeno izvajanje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne tudi v mreži splošnih knjižnic po vsej Sloveniji.

Sodelovanje je javno in poteka predvsem pri obravnavi in razreševanju strokovnih vprašanj, ki so skupnega pomena, ter pri obravnavi in sprejemanju strateških dokumentov, predpisov in drugih splošnih aktov.

Bibliotekarski izpiti in strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti 

Na podlagi javnega pooblastila državna knjižnica organizira in izvaja bibliotekarske izpite ter vodi postopke za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti.

Storitve za knjižnično dejavnost

Standardi in priporočila za knjižnično dejavnost

Standarde in priporočila si oglejte na spletni strani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

Navodila za odpis knjižničnega gradiva so objavljana na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.

Zakonodaja