Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je strokovno-posvetovalno telo za odločanje o strokovnih vprašanjih o delovanju in razvoju knjižnic.

Naloge

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejema področna strokovna priporočila,
 • daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost, 
 • obravnava strokovne osnove knjižnične dejavnosti, 
 • obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema, spremlja delovanje tega sistema in usklajuje njegov razvoj, 
 • daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela ter finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa, 
 • obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa ter s svojim mnenjem seznanja Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva, 
 • daje pobude in predloge s področja svojega dela.

Sestava

Člani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost so predstavniki vseh vrst knjižnic, njihovih združenj in financerjev. Imenuje ga Vlada Republike Slovenije. Mandat članov in članic traja pet let. V trenutnem (četrtem) mandatnem obdobju so to:

 • mag. Miro Pušnik (predsednik),
 • dr. Aleš Bošnjak,
 • dr. Vesna Čopič,
 • mag. Doris Dekleva Smrekar,
 • Mirjana Frelih,
 • Vesna Horžen,
 • mag. Zoran Krstulović,
 • Sandra Kurnik Zupanič,
 • Viljem Leban,
 • mag. Tatjana Likar,
 • dr. Tanja Merčun Kariž,
 • dr. Zdenka Petermenec,
 • dr. Polona Vilar.

COVID-19

Novice in obvestila

Zapisniki sej

Starejši zapisniki sej, ki so nastali v četrtem in naslednjih mandatnih obdobjih Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, so dostopni na arhivski strani Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo.

Programi dela

Letna poročila

Poslovnik