Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

Pogoji

Kulturnim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi, se lahko podeli »status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture«, če vaše delovanje na tem področju presega interese vaših ustanoviteljev oziroma članov in če je splošno koristno.

Poleg tega morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vaši člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • dejavnost, ki je v javnem interesu, imate opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • delujete najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke* svojega delovanja na področju kulture** v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge pretežno uporabljate za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju kulture in redno izvajate programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • imate izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju kulture, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • vam ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja,
 • nad vami ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

* Pomembnejši dosežki so opredeljeni v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa.

** Kulturne dejavnosti so opredeljene v 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Postopek

Postopek za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture se prične na zahtevo stranke, tj. na vašo zahtevo. 

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec Vloga za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (obrazec za vlogo boste našli v razdelku "Obrazci"),

h kateremu je treba priložiti:

 1. poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je vaša organizacija izvajala v javnem interesu na področju kulture v zadnjih dveh letih (obrazec zanj je v razdelku "Obrazci"),
 2. dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prve točke,
 3. poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve točke,
 4. sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju kulture, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 5. izjave o značilnostih organizacije in ustanoviteljih (izjave so že sestavljene in jih boste našli v obrazcu za vlogo).

Vlogo lahko oddate po pošti ali osebno v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva: od ponedeljka do četrtka: 9.00–15.30, petek: 9.00–14.30.

Ministrstvo za kulturo v postopku podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu iz uradnih evidenc pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije,
 • podatke o ustanovitelju organizacije,
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Če društvo oziroma nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah. 

Pravice in obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu

Pravice

Nevladne organizacije v javnem interesu lahko v svojem imenu ali firmi uporabljate besedno zvezo ali kombinacijo besed »nevladna organizacija v javnem interesu«

Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam in pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril.

Na spletni strani Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij boste našli seznam še drugih ugodnosti, ki jih prinaša status nevladne organizacije v javnem interesu.

Obveznosti

Nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložite Ministrstvu za kulturo:

 • poročilo, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je vaša organizacija izvajala v javnem interesu (1. alineja drugega odstavka 8. člena Zakona o navladnih organizacijah) z dokazili,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu (3. alineja drugega odstavka 8. člena Zakona o navladnih organizacijah),
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima vaša organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predložite poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je vaši organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Obrazci

 • Vloga za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

 • Poročanje nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture