Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja lahko pridobi nevladna organizacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varstva okolja v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju varstva okolja in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju varstva okolja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Vloga za podelitev statusa

Vlogi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja organizacija priloži:

 • Obrazec vloge,
 • Poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju varstva okolja v zadnjih dveh letih (navesti za vsako leto posebej),
 • Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz druge alineje tega odstavka za zadnji dve leti (navesti za vsako leto posebej)
 • Sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju varstva okolja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
 • Statut nevladne organizacije (opcijsko, ministrstvo ga lahko pridobi tudi po uradni dolžnosti).

Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih se bodo ocenjevala v skladu s Pravilnikom o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 34/2014).

Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu mora vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu z dokazili, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju varstva okolja v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej)
 • sprejet program bodočega delovanja na področju varstva okolja za najmanj dve koledarski leti (za tekoče in naslednje koledarsko leto).

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Obveščanje o spremembah

Nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki ji je podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Informacije

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja predlagatelj predloži na naslov s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na PODROČJU VARSTVA OKOLJA«:  
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Vlogo in priloge lahko tudi natisnete, podpišete, žigosate in skenirate ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mop@gov.si.