Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki so dejavne tako rekoč na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja do civilne zaščite in skoraj vseh področij delovanja današnje družbe.

Nevladne organizacije delujejo na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive so tudi na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti ter še na različne druge načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo. 

Zavedamo se, da nevladne organizacije za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo, zato na Ministrstvu za javno upravo pripravljamo sistemske rešitve za razvoj NVO in prostovoljstva, zagotavljamo sofinanciranje projektov in spodbujamo sodelovanje NVO pri pripravi predpisov. Želimo si večjo profesionalizacijo nevladnih organizacij, saj podatki kažejo, da več kot 90 odstotkov NVO nima zaposlenih. Profesionalizacijo NVO spodbujamo tudi z razpisi iz sklada za razvoj NVO.

 • Sklad za razvoj nevladnih organizacij (NVO) je določen v 28. členu Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Gre za proračunski sklad, ki je namenjen financiranju, preko javnih razpisov, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo. Pričujoči program porabe sredstev sklada NVO predvideva javne razpise, ki se bodo izvajali v letu 2024, ali pričeli izvajati v letu 2024 in se bodo nato odvijali tudi v naslednjih letih.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

V viziji razvoja Slovenije imamo dobro razvit, učinkovit, inovativen in trajnostno naravnan nevladni sektor, ki zna prepoznati potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva, je glasnik javnega interesa in ena od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države.

Glavni cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 so:

 • vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj nevladnih organizacij (NVO),
 • vzpostaviti dolgoročno financiranje nevladnih organizacij,
 • okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni,
 • okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter vzpostavljati čezsektorska partnerstva, 
 • spodbujati preglednost, skladnost oziroma integriteto in odgovornost NVO,
 • spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Strategijo uresničujejo vsi resorji, njeno izvajanje pa spremljamo na Ministrstvu za javno upravo.

shematski prikaz zgoraj naštetih šestih ciljev

Glavni cilji Strategije razvoja Nevladnih organizacij in prostovoljstva | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet leta 2018, v slovenski pravni red prinaša opredelitev nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča nekdanji status društva v javnem interesu. Poenoteni so tudi pogoji za pridobitev takšnega statusa za vse pravnostatusne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove). 

Nevladna organizacija mora izpolnjevati predvsem te pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitna,
 • je neprofitna,
 • je neodvisna od drugih subjektov,
 • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in je splošno koristno. Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za obrambo

Svet za NVO

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade, ki ima 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, sedem predstavnikov nevladnih organizacij in tri predstavnike prostovoljskih organizacij. 

Člani sveta, njihovi namestniki, nevladne organizacije, Vlada Republike Slovenije, ministrstva in zainteresirana javnost lahko svetu predlagajo pobude za obravnavo, ki jo pošljejo kot vprašanje ali predlog sklepa.

Analize in vrednotenja