Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave lahko pridobi nevladna organizacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju ohranjanja narave in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Vloga za podelitev statusa

Vlogi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave organizacija priloži:

 • Obrazec vloge,
 • Poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih (navesti za vsako leto posebej),
 • Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz druge alineje tega odstavka za zadnji dve leti (navesti za vsako leto posebej),
 • Sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • Statut nevladne organizacije (opcijsko, ministrstvo ga lahko pridobi tudi po uradni dolžnosti).

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov

Skladno s prvim odstavkom 2. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 46/19) nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave, če izpolnjuje najmanj tri od naslednjih petih kriterijev:

 1. izvaja aktivnosti v naravi, ki omejujejo ali preprečujejo ogrožanje narave, vzdržujejo ali izboljšujejo ugodno stanje naravnih vrednot, habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov ali prispevajo k povečanju znanja o biotski raznovrstnosti;
 2. se dejavno in konstruktivno vključuje v procese načrtovanja in izvajanja posegov v naravo, s tem da javnost oziroma povzročitelje ogrožanja narave seznanja s posledicami posegov ali ravnanj in možnostmi za posege in ravnanja, ki so za naravo manj ogrožajoči, ali se dejavno in konstruktivno vključuje v procese normativnega urejanja na področjih, ki urejajo ohranjanje narave ali vplivajo na ohranjanje narave;
 3. zbira ali analizira podatke o naravi, ki so pomembni za njeno ohranjanje (o neživi naravi, habitatnih tipih, rastlinskih in živalskih vrstah, ekosistemsko zaključenih območjih ipd.), o dejavnikih ogrožanja narave ali njihovih vplivih na naravo, zbrane podatke pregledno vodi in omogoča njihovo uporabo za namene preprečevanja ogrožanja narave;
 4. izobražuje in ozavešča javnost o naravi in pomenu njene ohranitve z organizacijo seminarjev, okroglih miz, delavnic, predavanj, z izdajanjem elektronskih ali tiskanih publikacij, organiziranjem razstav, pripravo prispevkov za medije ipd. ter širi strokovno znanje;
 5. organizira ali spodbuja prostovoljne aktivnosti za ohranjanje narave.

Vendar pa se za pomembnejše dosežke na področju ohranjanja narave ne štejejo aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo v povezavi z rabo naravnih virov, naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti.

Ministrstvo dodatno pojasnjuje, da se za pomembnejše dosežke ne šteje raba delov narave, kot  sta  lov, ribolov (kot koncesionirani dejavnosti) ali posebno rabo naravnih vrednot, kot je komercialno vodenje ogledovanja ali rekreacijske dejavnosti.

Izpolnjevanje kriterijev lahko (ni pa obvezno) nevladna organizacija izkazuje z naslednjimi dokazili:

 1. kriterij: s poročilom s fotodokumentacijo o izvedeni aktivnosti, z navedbo naravne vrednote ali sestavine biotske raznovrstnosti, ki ji je konkretna aktivnost koristila;
 2. kriterij: z dopisi, zapisniki, objavljenimi medijskimi ali strokovnimi članki, povezavami na spletne strani;
 3. kriterij: s kopijami zbranih podatkov ali povezavo na spletno stran z razvidnimi podatki;
 4. kriterij: s kopijami vabil, zapisnikov, člankov, izdanimi publikacijami, povezavo na spletne strani s poročili;
 5. kriterij: s kopijami dokumentov ali povezavo na splet.

Posebnosti za nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva podzemnih jam

Za nevladno organizacijo, ki deluje na področju varstva podzemnih jam, ne velja Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 46/19). Kot pomembnejše dosežke mora izkazati naslednje aktivnosti, ki so določene v drugem odstavku 44. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg):

 1. aktivno raziskuje jame in rezultate dokumentira v zapisnikih o odkrivanju in raziskovanju jam ali zbira in obdeluje podatke o jamah iz zapisnikov o odkrivanju in raziskovanju jam ali izvaja dejavnosti ozaveščanja in izobraževana na področju varstva jam in krasa,
 2. ima z ustreznim aktom predpisana pravila jamam prijaznega raziskovanja in obiskovanja,
 3. njen ustanovitveni akt zagotavlja tako strukturo organov, da je organ, pristojen za delovanje na področju varstva jam, pri odločanju enakopraven organom, ki obravnavajo druga področja delovanja organizacije,
 4. je naravovarstvena vzgoja ustrezno vključena v njene programe usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje in
 5. tvorno sodeluje z naravovarstvenimi in izobraževalnimi organizacijami.

Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu mora vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju ohranjanja narave v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej), z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej)
 • sprejet program bodočega delovanja  za najmanj dve koledarski leti (za tekoče in naslednje koledarsko leto).

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Obveščanje o spremembah

Nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki ji je podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev po uradni dolžnosti

Ministrstvo lahko po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah, če so podani razlogi za sum, da jih nevladna organizacija s pridobljenim statusom več ne izpolnjuje. V ta namen ministrstvo pridobi podatke in dokumente iz uradnih evidenc ali od nevladne organizacije zahteva dokazila o izpolnjevanju pogojev, v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.

Informacije

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave predlagatelj predloži s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na PODROČJU OHRANJANJA NARAVE« na fizičen naslov Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mnvp@gov.si.

Na predhodno naveden fizičen naslov in elektronski naslov Ministrstva za naravne vire in prostor nevladna organizacija, s pridobljenim statusom v javnem interesu na področju ohranjanja narave, na dve leti pošlje obvezne dokumente za poročanje.