Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva in Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva

1. Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah, Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoj:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Posebna pogoja za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če poleg splošnih pogojev, ki jih določa ZNOrg, izpolnjuje tudi posebne pogoje:

 • da ima sprejet program dela, iz katerega je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju preprečevanja ali odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva in v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • da zagotavlja strokovno usposobljen kader po tem zakonu.

Vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva

K vlogi je treba priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih (vsebinska predstavitev socialnovarstvenih programov: za vsak socialnovarstveni program posebej predstavite izhodišča programa, kratek opis programa, namen in cilj programa, metode dela, ciljno populacijo ter časovni obseg programa (status v javnem interesu se pridobi za izvajanje socialno varstvenih programov in ne za delovanje organizacije),
 • dokazila o pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu,
 • podatke o strokovnem vodji programa z referencami.

Vlogo s prilogami, pošljete na naslov:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, je kontaktna oseba:

Obrazci

2. Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Pravilnik).

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva lahko nevladna organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoj:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svoje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge (podrobneje določeni s Pravilnikom),
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega opravljanja humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva

Na podlagi 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja za opravljanja humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva, če izpolnjuje vsaj šest od naslednjih kriterijev, pri čemer mora obvezno izpolnjevati kriterije iz 1., 2., 3. in 4. točke:

 1. kontinuirano izvaja programe in storitve v neposredno korist posameznikov, katerih namen je zlasti reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje oziroma preprečevanje poslabšanja socialnega položaja ter ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb iz ranljivih družbenih skupin, ter ima pri izvajanju preverljive rezultate in primeren doseg pri ciljnih skupinah;
 2. ima posvetovalno telo, ki daje mnenje k njenim programom, jih spremlja in strokovno vodi. Posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva;
 3. svojo dejavnost v celoti ali pretežno opravlja s prostovoljci;
 4. nudenja pomoči ne omejuje le v korist svojih članov in pomoč potrebnim nudi brez plačila, pri čemer se za plačilo ne šteje prispevek k materialnim stroškom izvajanja programa ali storitev;
 5. prispeva k širjenju humanitarne dejavnosti tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj s področja socialnega varstva v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;
 6. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;
 7. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;
 8. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
 9. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva

Obvezne priloge:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu pri opravljanju humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva v zadnjih dveh letih (predstavitev izhodišč, namena in ciljev, metod dela, ciljne populacije, časovnega obsega ter poteka in rezultatov izvajanih programov, projektov ali drugih aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov),  
 • dokazila o pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (v skladu s 5. členom Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje,
 • sprejet program bodočega opravljanja humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva za najmanj dve leti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
 • kopija veljavnega ustanovitvenega akta/statuta.

Priporočene priloge:

 • kopija odločbe o registraciji organizacije,
 • podatek o ustanoviteljih organizacije,
 • podatki iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Vlogo s prilogami pošljete:

 • po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
 • oddate jo lahko osebno na sedež ministrstva v času uradnih ur vložišča

Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu za pretekli dve koledarski leti, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu pri opravljanju humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (glej kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje za zadnji dve koledarski leti,
 • program bodočega delovanja pri opravljanju humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva za najmanj dve koledarski leti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni zgornje obveznosti, jo ministrstvo pisno pozove, da obveznosti izpolni. Če kljub pozivu ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg, ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status.

Obveščanje o spremembah

V skladu z 12. členom Zakona o nevladnih organizacijah nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Na podlagi 13. člena Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

 

Zakoni in pravilniki

Dodatne informacije

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva se obrnite na:

 • 01/ 369 77 18, Tajništvo direktorata za socialne zadeve