Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah, Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoj:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Posebna pogoja za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če poleg splošnih pogojev, ki jih določa ZNOrg, izpolnjuje tudi posebne pogoje:

 • da ima sprejet program dela, iz katerega je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju preprečevanja ali odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva in v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • da zagotavlja strokovno usposobljen kader po tem zakonu.

Vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva

K vlogi je treba priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih (vsebinska predstavitev socialnovarstvenih programov: za vsak socialnovarstveni program posebej predstavite izhodišča programa, kratek opis programa, namen in cilj programa, metode dela, ciljno populacijo ter časovni obseg programa (status v javnem interesu se pridobi za izvajanje socialno varstvenih programov in ne za delovanje organizacije),
 • dokazila o pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu,
 • podatke o strokovnem vodji programa z referencami.

Vlogo s prilogami, pošljete na naslov:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, je kontaktna oseba:

Obrazci

Iskalnik