Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Nevladnim organizacijam status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa podeljuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Pravnim osebam (društvom, zavodom in ustanovam) se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, če vaše delovanje in namen ustanovitve ter delovanja na tem področju presega interese članov.

Nevladna organizacija mora izpolnjevati predvsem te pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitna,
 • je neprofitna,
 • je neodvisna od drugih subjektov,
 • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Način izvedbe

Za pridobitev statusa morate vlogo poslati v elektronski obliki na e-naslov gp.mgts@gov.si, le izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti. Enako velja za poročanje.

Za vprašanja glede pridobitve statusa in obveznosti po pridobitvi statusa se obrnite na kontaktno osebo.

Oddaja vloge

Vlogo sestavljajo predpisani obrazci in dodatni dokumenti.

Dodatni dokumenti:

 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija  izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev);
 • kopija programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel);
 • ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu;
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa;
 • letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes);
 • morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu.

Obveznosti za organizacije, ki že imajo status

Organizacije s pridobljenim statusom morate vsako drugo leto (če je na odločbi liho leto, poročate vsako liho leto, če je na odločbi sodo leto, poročate vsako sodo leto), najkasneje do 31. marca, v elektronski obliki na ministrstvo posredovati podatke. Na voljo sta dve možnosti poročanja.

Prva opcija poročanja vsebuje:

 • kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel);
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev);
 • letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes).

Druga opcija:

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v preteklem letu (2023) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

Opozorilo: Organizacijam, ki svoje obveznosti ne bodo izpolnile, bo status odvzet.