Skoči do osrednje vsebine

Letni program športa v Republiki Sloveniji

Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih sofinanciramo v posameznem koledarskem letu, ter obseg javnih sredstev, ki jih zagotavljamo v državnem proračunu. Nadzorni organ je Inšpektorat Republike Slovenije za šport.

Financiranje športnih programov in izvajalcev športnih programov

Postopek sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa izvedemo na podlagi javnega razpisa. V okviru razpisanih sredstev sofinanciramo tiste programe ali področja letnega programa športa, ki jih glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenimo oziroma ovrednotimo najvišje.

Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • obštudijska športna dejavnost;
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • kakovostni šport;
 • vrhunski šport;
 • šport invalidov;
 • športna rekreacija;
 • šport starejših.

Na razpis se lahko glede na sklope prijavijo izvajalci športnih programov, ki so določeni v Zakonu o športu. To so:

 • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
 • športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
 • zavodi za šport po tem zakonu;
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
 • lokalne skupnosti;
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
 • zasebni športni delavci.

Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ), način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju določi minister v pravilniku.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Letni program športa za leto 2024

 • Sredstva namenjena Letnemu programu športa na državni ravni v letu 2024

  Vsebinski razrez sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za izvajalce Letnega programa športa.
  Strategije in programi

Letni program velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 2023

 • Letni program velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 2023

  Program vsebuje seznam velikih mednarodnih športnih prireditev, za katere daje soglasje Vlada Republike Slovenije; velikih mednarodnih športnih prireditev, za katere daje soglasje minister, pristojen za šport, ter velikih mednarodnih športnih prireditev, za katere ni potrebno soglasje.
  Strategije in programi