Skoči do osrednje vsebine

Izjemni športni uspehi so ponesli ime naše države v svet, še pomembneje pa je to, da je športna dejavnost osnova zdravega in zadovoljnega življenja. Šport je temeljna pravica vsakega človeka; združuje in bogati vse ljudi. Zato skrbimo za razvoj športa, športnih in gibalnih dejavnosti ter športne infrastrukture. Inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa, opravlja Inšpektorat za šport.

Vloga športa in javno financiranje

Družbena vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, promocijo Slovenije in gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, je eno od pomembnih področij prostovoljnega dela ter dejavne udeležbe v družbi, krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji. Šport je del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski pogoji.

Javni interes in nacionalni program športa

Razvoj športa ni in ne more biti odvisen le od športnih organizacij ter državnih ali lokalnih organov, ki ga spodbujajo. Iz enakega razloga ni mogoče razmejiti posameznih športnih področij glede na izvajalce ali nosilce programov. Nacionalni program športa zato opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za celovit razvoj športa.

Vpliv športa na blaginjo državljanov

Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka, oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja družbenih kompetenc ima  športna dejavnost otrok in mladine prednost a v nacionalnem programu športa, prav tako je izjemnega pomena redna rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa.

Ker ima tako velik vpliv na družbo, so cilji delovanja države na področju športa zelo široki:

  • vsakemu posamezniku zagotavljamo možnosti za dejavno športno udejstvovanje v varnem in zdravem okolju;
  • vsem mladim zagotavljamo kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge zmožnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
  • vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, zagotavljamo možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;
  • varujemo in spodbujamo moralne in etične vrednote v športu, spoštujemo človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom;
  • skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjamo spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, njihovo druženje in preživljanje prostega časa;
  • krepimo vlogo in pomen predvsem tistih športnih organizacij, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, delujejo v javnem interesu in so kot take pomemben del civilne družbe, saj si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo za dobrobit celotne skupnosti.