Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za šport skrbimo za uresničevanje javnega interesa na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni, pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, varujemo pravice športnikov oziroma športnic, zagotavljamo sredstva za javne športne objekte in površine za šport v naravi ter izvedbo športnih prireditev. Država uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem materialnih pogojev in sredstev za uresničevanje nacionalnega programa, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter z zagotavljanjem spodbudnega davčnega in administrativnega okolja za šport.

Javni interes na področju športa, cilje in prednostne naloge športne politike smo opredelili v strateškem dokumentu razvojnega načrtovanja športne politike, ki je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Nemoteno sistemsko in materialno podporo športu zagotavljamo na podlagi Zakona o športu.

Sektor direktorata

Teme

 • Bloudkova priznanja

  Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo jih že od leta 1965.

 • Letni program športa v Republiki Sloveniji

  Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih sofinanciramo v posameznem koledarskem letu, ter obseg javnih sredstev, ki jih zagotavljamo v državnem proračunu. Nadzorni organ je Inšpektorat Republike Slovenije za šport.

 • Nacionalne panožne športne šole

  Z mrežo nacionalnih panožnih športnih šol, ki jih organizirajo nacionalne panožne športne zveze, želimo zagotoviti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. S tem zagotavljamo delovanje ustreznih programov nacionalnih panožnih športnih šol tistih nacionalnih panožnih športnih zvez v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov. Programe izvaja strokovno izobražen kader.

 • Mednarodno sodelovanje na področju športa

  Mednarodno sodelovanje v športu poteka na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, mednarodnih pravnih aktov, mednarodnih konvencij in drugih aktov na področju športa, ki se nanašajo na sodelovanje s članicami Evropske unije in tretjimi državami. Sodelovanje poteka tudi na ravni aktivnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske unije, kot tudi drugih mednarodnih organizacij, kot so Svet Evrope, Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in podobni na področju športa.

 • Dodatek k pokojnini na področju športa

  Slovenija omogoča svojim državljanom, da pridobijo dodatek k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Gre za posameznike, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, hkrati pa so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine).

 • Športna infrastruktura

  Za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa je potrebna kakovostna športna infrastruktura, tako v obliki športnih objektov kot površin za šport v naravi.

Evidenca društev z vrhunskimi športniki