Skoči do osrednje vsebine

Varuh športnikovih pravic

Vlada Republike Slovenije je s 1. 4. 2018 imenovala 1. varuha športnikovih pravic za mandatno dobo petih let in sicer osebo, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v športu. Varuh športnikovih pravic je pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Nisem član organa upravljanja športne organizacije ali funkcionar v skladu z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije in imam več kot deset let delovnih izkušenj na področju športa. Sem državni rekorder v skoku v višino in trikratni olimpijec. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani pravnik in študent doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vizija

Prizadeval si bom za vzpostavitev varnega pravnega okolja za nemoteno športno udejstvovanje športnikov in delo strokovnih športnih delavcev z dosledno in pravno korektno implementacijo Zakona o športu in drugih podzakonskih predpisov ter drugih pravil.

Vodilna načela mojega dela in vodenja postopkov so načelo neformalnosti, ustnosti, hitrosti in zaupnosti postopka ob predpostavki, da to dopušča narava zadeve. Vsi postopki in svetovanje pri varuhu športnikovih pravic so za športnike in strokovne delavce v športu brezplačni.

Naloge varuha športnikovih pravic po Zakonu o športu

Pri svojem delu bom uresničeval naloge, ki jih v 66. členu nalaga Zakon o športu (v nadaljevanju ZŠpo-1). Obravnaval bom pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Na spletni strani varuha športnikovih pravic bom objavljal primere dobrih in slabih praks v športu in obveščal javnost o svojem delu.

Druge naloge

Poleg nalog iz ZŠpo-1 bom športnikom pomagal pri pridobivanju informacij in vzpostavljanju kontaktov za uveljavljanje in zaščito njihovih pravic, ki jih imajo na podlagi ZŠpo-1, podzakonskih predpisov in pravilnikov, predpisov lokalnih skupnosti in pravil športnih organizacij.

Športnikom bom nudil svetovanje v primeru sporov in jim na neodvisen način predstavil možnosti zaščite njihovih pravic. V primeru pobude udeležencev spora jim bom s tehnikami alternativnega reševanja sporov, predvsem z mediacijo, pomagal pri konkretni rešitvi spora.

Nadaljeval bom z izobraževalno dejavnostjo ozaveščanja predvsem mladih športnikov in strokovnih delavcev v športu o njihovih pravicah in možnostih zaščite njihovih pravic v primeru ogrožanja. V sklopu izobraževalne dejavnosti in ozaveščanja športne in širše javnosti si bom prizadeval za izdajanje člankov v strokovnih in drugih publikacijah na temo pravo in šport v Sloveniji. Za razvoj pravnega urejanja športa v Sloveniji si bom prizadeval za diskurz o problematiki, s katero se srečuje slovenski šport, in za vzpodbuditev raziskovalne in akademske dejavnosti na področju s pravom povezane problematike športa za dobrobit športnikov in športa v Sloveniji.

Prizadeval si bom za ozaveščanje o pomembnosti dobrega upravljanja športnih organizacij in s tem zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje športnikov in športnih delavcev. S tem namenom bom na spletni strani varuha športnikovih pravic objavljal primere dobrih praks upravljanja športnih organizacij v Sloveniji.

Varuha športnikovih pravic vidim tudi kot povezovalni člen med institucijami, ki lahko pripomorejo k zaščiti športnikov, pravilni implementaciji ZŠpo-1 in drugih predpisov ter vzpostavljanju pogojev za dobro upravljanje v športu. Tako si bom prizadeval za vzpostavitev komunikacije med različnimi deležniki kot so Olimpijski komite Slovenije-Zveza športnih zvez, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Varuh človekovih pravic, Inšpektorat za šport, policija in drugi.