Skoči do osrednje vsebine

Varuh športnikovih pravic

Varuh športnikovih pravic je pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Njegove pristojnosti in naloge so določene z Zakonom o športu in Pravilnikom o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic.

Dr. Rožle Prezelj ima več kot deset let delovnih izkušenj na področju športa. Je državni rekorder v skoku v višino in trikratni olimpijec. Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je prvi varuh športnikovih pravic v Republiki Sloveniji, 1. aprila 2023 pa ga je Vlada Republike Slovenije za varuha imenovala že drugič, in sicer za obdobje petih let.

Poslanstvo

Varuh športnikovih pravic si prizadeva za vzpostavitev varnega pravnega okolja za nemoteno športno udejstvovanje športnikov in delo strokovnih športnih delavcev z dosledno in pravno korektno implementacijo Zakona o športu in drugih podzakonskih predpisov ter drugih pravil.

Vodilna načela varuhovega dela in vodenja postopkov so načelo neformalnosti, ustnosti, hitrosti in zaupnosti postopka ob predpostavki, da to dopušča narava zadeve. Vsi postopki in svetovanje pri varuhu športnikovih pravic so za športnike in strokovne delavce v športu brezplačni.

Naloge varuha

Zakonsko določene naloge

Varuh skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu v skladu z Zakonom o športu:

  • obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil,
  • objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Druge naloge

Poleg nalog, ki izhajajo iz zakona, varuh športnikom pomaga pri pridobivanju informacij in vzpostavljanju kontaktov za uveljavljanje in zaščito njihovih pravic, ki jih imajo na podlagi Zakona o športu, podzakonskih predpisov in pravilnikov, predpisov lokalnih skupnosti in pravil športnih organizacij.

Športnikom nudi svetovanje v primeru sporov in jim na neodvisen način predstavlja možnosti zaščite njihovih pravic. V primeru pobude udeležencev spora jim s tehnikami alternativnega reševanja sporov, predvsem z mediacijo, pomaga pri konkretni rešitvi spora.

Varuh bo nadaljeval z dejavnostjo ozaveščanja predvsem mladih športnikov in strokovnih delavcev v športu o njihovih pravicah in možnostih zaščite njihovih pravic v primeru ogrožanja. V sklopu izobraževalne dejavnosti in ozaveščanja športne in širše javnosti si bo prizadeval za izdajanje člankov v strokovnih in drugih publikacijah na temo pravo in šport v Sloveniji. Za razvoj pravnega urejanja športa v Sloveniji pa bo delal v smeri diskurza o problematiki, s katero se srečuje slovenski šport, in za spodbuditev raziskovalne in akademske dejavnosti na področju s pravom povezane problematike športa za dobrobit športnikov in športa v Sloveniji.

Prizadeval si bo za ozaveščanje o pomembnosti dobrega upravljanja športnih organizacij in s tem zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje športnikov in športnih delavcev. S tem namenom bo na spletni strani objavljal primere dobrih praks upravljanja športnih organizacij v Sloveniji.

Varuh športnikovih pravic deluje tudi kot povezovalni člen med institucijami, ki lahko pripomorejo k zaščiti športnikov, pravilni implementaciji Zakona o športu in drugih predpisov ter vzpostavljanju pogojev za dobro upravljanje v športu. Tako si bo varuh med drugim prizadeval za vzpostavitev komunikacije med različnimi deležniki kot so Olimpijski komite Slovenije-Zveza športnih zvez, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Varuh človekovih pravic, Inšpektorat za šport, policija in drugi.

Dokumenti