Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev je Vlada Republike Slovenije ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

Splošni podatki

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

podpredsednik: mag. Stanko Glažar
tajnik: Zvijezdan Mikić


Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport so imenovani za pet let. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na svoji 1. konstituitivni seji dne 28. 11. 2017. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šport.

Pristojnosti

Strokovni svet Republike Slovenije za šport opravlja sledeče naloge:

 • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
 • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
 • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
 • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
 • daje strokovna mnenja na področju športa,
 • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
 • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa.

Sestava strokovnega sveta

Strokovni svet ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov, kot jih opredeljuje prvi odstavek 6. člena Zakona o športu, od tega:

 • šest na predlog OKS-ZŠZ, in sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za vse,
 • enega na predlog ZŠIS-POK in
 • enega na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze.

Člani strokovnega sveta

 1. Luka Steiner - predsednik
 2. dr. Franci Petek
 3. Blaž Perko
 4. dr. Marko Šibila
 5. mag. Stanko Glažar
 6. mag. Janez Sodržnik
 7. mag. Peter Škerlj
 8. dr. Boro Štrumbelj
 9. mag. Matej Jamnik
 10. dr. Frane Erčulj
 11. dr. Rado Pišot
 12. dr. Gregor Jurak
 13. Ivan Kukovič
 14. dr. Edvard Kolar
 15. Petra Robnik
 16. Ivan Gerjevič
 17. dr. Meta Zagorc