Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev je Vlada Republike Slovenije ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

Splošni podatki

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Predsednik: dr. Rado PIšot, rado.pisot@zrs-kp.si

Podpredsednik: mag. Stanko Glažar

Tajnik: Zvijezdan Mikić


Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport so imenovani za pet let. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na svoji 1. konstituitivni seji dne 28. 11. 2017. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šport.

Pristojnosti

Strokovni svet Republike Slovenije za šport opravlja sledeče naloge:

 • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
 • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
 • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
 • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
 • daje strokovna mnenja na področju športa,
 • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
 • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa.

Sestava strokovnega sveta

Strokovni svet ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov, kot jih opredeljuje prvi odstavek 6. člena Zakona o športu, od tega:

 • šest na predlog OKS-ZŠZ, in sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za vse,
 • enega na predlog ZŠIS-POK in
 • enega na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze.

Člani strokovnega sveta

 1. dr. Frane Erčulj (na predlog MIZŠ)
 2. Ivan Gerjevič (na predlog MIZŠ)
 3. mag. Stanko Glažar (na predlog OKS-ZŠZ; kolektivne športne panoge)
 4. mag. Matej Jamnik (na predlog SUSA)
 5. dr. Gregor Jurak (na predlog MIZŠ)
 6. dr. Edvard Kolar (na predlog MIZŠ)
 7. Ivan Kukovič (na predlog MIZŠ)
 8. Blaž Perko (na predlog OKS-ZŠZ; individualne športne panoge)
 9. dr. Franci Petek (na predlog OKS-ZŠZ; individualne športne panoge)
 10. dr. Rado Pišot (na predlog MIZŠ)
 11. Petra Robnik (na predlog MIZŠ)
 12. mag. Janez Sodržnik (na predlog OKS-ZŠZ; šport za vse)
 13. dr. Marko Šibila (na predlog OKS-ZŠZ; kolektivne športne panoge)
 14. mag. Peter Škerlj (na predlog OKS-ZŠZ; šport za vse)
 15. dr. Boro Štrumbelj (na predlog ZŠIS-POK)
 16. dr. Meta Zagorc (na predlog MIZŠ)

Luka Steiner (na predlog MIZŠ - odstopil 28. 9. 2020)