Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev je Vlada Republike Slovenije ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

Splošni podatki

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Predsednik: Uroš Mohorič
Podpredsednik: Jurij Klešnik
Tajnik: Eva Seničar

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport so imenovani za pet let. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na svoji 1. konstituitivni seji dne 31. 1. 2023. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šport.

Pristojnosti

Strokovni svet Republike Slovenije za šport opravlja sledeče naloge:

 • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
 • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
 • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
 • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
 • daje strokovna mnenja na področju športa,
 • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
 • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa.

Sestava strokovnega sveta

Strokovni svet ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov, kot jih opredeljuje prvi odstavek 6. člena Zakona o športu, od tega:

 • devet na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ)
 • šest na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), in sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za vse,
 • enega na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije - slovenskega paralimpijskega komiteja (ŠIS-POK) in
 • enega na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).

Člani strokovnega sveta

 • Boro Štrumbelj (na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite),
 • Marija Jozak (na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze),
 • Jurij Klešnik (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Živa Smolnikar (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Ivan Šček (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Vida Mihelčič (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Maja Smrdu (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Zoran Kačičnik (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Vladimir Makuc (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Matej Jamnik (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Edo Javor (na predlog Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport),
 • Nejc Jeraša (na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez),
 • Mitja Urbanc (na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez),
 • Marko Zadražnik (na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez),
 • Uroš Mohorič (na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez),
 • Miran Kos (na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez).

Trenutno ima svet zgolj 16 članov zaradi odstopa enega izmed članov. Vlada RS bo v kratkem imenovala novega člana.