Skoči do osrednje vsebine

Nacionalne panožne športne šole

Vsake štiri leta sofinanciramo plače strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih in kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.

Sofinanciramo programe nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ) tistih nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), ki imajo registrirane športnike in so v zadnjih štirih letih pred razpisom nastopali na evropskih ali svetovnih prvenstvih ali na olimpijskih igrah. Prav tako mora NPŠZ v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov imeti najmanj 50 športnikov starih do 21. let v individualnih športnih panogah ali najmanj 100 športnikov starih do 21. let v kolektivnih športnih panogah ter jim po izračunu veljavnega Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni pripadajo sredstva za vsaj enega strokovno izobraženega delavca.

Pred objavo javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v športu, minister pristojen za šport, za posamezno športno panogo, glede na izpolnjevanje zgoraj omenjenih pogojev in razpoložljivostjo sredstev, določi število sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ.

Merila za določitev števila sofinanciranja plač

Za namen določitve števila sofinanciranih plač strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za posamezno športno panogo upoštevamo merila konkurenčnosti športne panoge, nacionalni pomen športne panoge, število športnikov v športni panogi ter razširjenost in uspešnost športne panoge. 60% strokovno izobraženih delavcev izhaja iz individualnih športnih panog, 40% pa iz kolektivnih športnih panog.