Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju, ki ga pokriva Ministrstvo za javno upravo

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoja informacijske družbe, razvoja kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje in na področju, za katerega ni pristojno drugo ministrstvo, lahko na Ministrstvu za javno upravo pridobi nevladna organizacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
  • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
  • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
  • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na zgoraj navedenih področjih v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
  • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na zgoraj navedenih področjih in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
  • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na zgoraj navedenih področjih, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
  • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
  • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
  • druge pogoje, če tako določa zakon. 

Vloga za podelitev statusa

Za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoja informacijske družbe, razvoja kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje in na področju, za katerega ni pristojno drugo ministrstvo je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za javno upravo, Služba za Nevladne organizacije v fizični ali elektronski obliki. 

Oblika vloge ni predpisana. Priloge, ki jih mora nevladna organizacija priložiti vlogi, so navedene v 8. členu Zakona o nevladnih organizacijah. Postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku, s posebnim ugotovitvenim postopkom. Stroški v postopku izdaje odločb ne nastanejo.