Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju, ki ga pokriva Ministrstvo za javno upravo

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoja informacijske družbe, razvoja kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje in na področju, za katerega ni pristojno drugo ministrstvo, lahko na Ministrstvu za javno upravo pridobi nevladna organizacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na zgoraj navedenih področjih v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na zgoraj navedenih področjih in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na zgoraj navedenih področjih, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon. 

Vloga za podelitev statusa

Za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoja informacijske družbe, razvoja kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje in na področju, za katerega ni pristojno drugo ministrstvo je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za javno upravo, Sektor za nevladne organizacije v fizični ali elektronski obliki. 

Oblika vloge ni predpisana. Priloge, ki jih mora nevladna organizacija priložiti vlogi, so navedene v 8. členu Zakona o nevladnih organizacijah. Postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku, s posebnim ugotovitvenim postopkom. Stroški v postopku izdaje odločb ne nastanejo. 

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje delovanje, s katerim nevladna organizacija dosega izstopajoč rezultat, neposredno učinkuje na razvoj področja, na katerem deluje in so njene dejavnosti po kakovosti primerljive z dejavnostmi državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali javnega zavoda ali takšno dejavnost dopolnjuje.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 • širjenje strokovnega znanja in promocija področja, na katerem deluje, predvsem z izdajo ali objavo strokovnih člankov, strokovnih publikacij ali z organiziranjem izobraževanj, posvetov, kongresov, seminarjev ali drugih oblik strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni;
 • prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo na področju, na katerem deluje;
 • aktivno sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks ter razvoja strokovnega dela na področju, na katerem deluje;
 • proaktivno sodelovanje s pristojnimi organi z namenom reševanja vprašanj na področju, na katerem deluje;
 • sodelovanje pri sistemskem razvoju prostovoljstva, usposabljanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev in promocija prostovoljskega dela in
 • izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju področja, na katerem deluje.

Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s poročilom o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti, z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu, z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, s poročilom o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti in sprejetim programom bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Poročanje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • Poročilo o delu za pretekli dve koledarski leti, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu
 • Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti  za zadnji dve koledarski leti
 • Sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih (rezultatih) delovanja nevladne organizacije.  

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 11. člena, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Nadalje Zakon o nevladnih organizacijah v drugi alineji prvega odstavka 13. člena določa, da ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena navedenega zakona.

Obveščanje o spremembah

Nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Če so podani razlogi za sum, da nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, to preveri po uradni dolžnosti, tako, da pridobi podatke in dokumente iz uradnih evidenc ali zahteva dokazila o izpolnjevanju teh pogojev od nevladne organizacije v javnem interesu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.