Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na področju prometa

Status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na področju prometa lahko pridobi NVO, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava;
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu;
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa;
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prometa v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge;
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju prometa in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju urejanja prostora, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Vloga za podelitev statusa

Vlogi za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju prometa (na predpisanem obrazcu spodaj) organizacija priloži:

 1. podatki o datumu registracije organizacije;
 2. podatki o ustanovitelju organizacije;
 3. kopija veljavnega ustanovitvenega akta,
 4. podatki iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja;
 5. poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju prometa v zadnjih dveh letih;
 6. dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, ki so navedeni v poročilu o delu za zadnji dve leti;
 7. poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so navedene v poročilu o delu za zadnji dve leti;
 8. sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju prometa, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Če priloge, ki so navedene pod točkami od 1 do 4 k vlogi ne bodo priložene, jih bo Ministrstvo za infrastrukturo pridobilo po uradni dolžnosti.

Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih se bodo ocenjevala v skladu Pravilnikom o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa in energije (UL RS, št. 44/2018).

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa predlagatelj predloži na spodnji naslov, s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na področju prometa«: 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Vlogo in priloge lahko tudi natisnete, podpišete, žigosate in skenirate ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mzi@gov.si.

Obveznost poročanja NVO, ki delujejo v javnem interesu na področju urejanja prostora

Organizacija, ki ima status NVO v javnem interesu mora vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status NVO v javnem interesu:

 • poročilo o delu z dokazili, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju prometa v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej);
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej);
 • sprejet program bodočega delovanja na področju prometa za najmanj dve koledarski leti (za tekoče in naslednje koledarsko leto).

Če ima organizacija podeljen status NVO v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program ministrstvu, ki je NVO podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Obveščanje o spremembah

Nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki ji je podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba;
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja;
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je NVO podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu;
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se NVO v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Obrazci