Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti lahko pridobi nevladna organizacija, ki v javnem interesu opravlja raziskovalno dejavnost iz 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje skladno s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje na¬mena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delo¬vanja na področju raziskovalne dejavnosti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvi¬dacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Vloga za podelitev statusa

Vlogi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti organizacija priloži:

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti

Pravilnik o  določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa  (Uradni list RS, št. 32/19) v 5. členu določa:

»Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 1. (so)organizira ali izvaja sestanke za izmenjavo in prenos znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
 2. izvaja publicistično dejavnost: izdajanje znanstvenih monografij oziroma periodičnih znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
 3. izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje novih znanstvenih spoznanj v strokovni in splošni javnosti (kot npr. razstave, predstavitve, delavnice, predavanja, poletne šole, tekmovanja, strokovne objave na spletu);
 4. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti oziroma raziskovanja;
 5. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti;
 6. dodeljuje finančna sredstva posameznikom, zlasti mladim, za spodbujanje izvajanja znanstvenega oziroma raziskovalnega dela, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.«.

Izpolnjevanje navedenih kriterijev lahko društvo izkaže s poročilom o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade priznanja ali priporočila).

Ureditev položaja organizacij, ki že imajo status društva v javnem interesu

Z dnem 14. 4. 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: ZNOrg), ki je uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča status društva v javnem interesu ter v 31. členu prehodnih in končnih določb določa ureditev položaja organizacij, ki imajo status društva v javnem interesu, in sicer:


ZNOrg v prvem odstavku 31. člena določa:
»Ne glede na 6. in 10. člen tega zakona se za društvo, zvezo društev, mladinski svet, zavod ali ustanovo, ki ima na dan uveljavitve tega zakona na podlagi zakona podeljen status delovanja v javnem interesu, šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu po tem zakonu do pravnomočnosti odločbe iz petega ali šestega odstavka tega člena.«.

ZNOrg v četrtem odstavku 31. člena določa, da organizacije iz prvega odstavka tega člena uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu, in najkasneje do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredujejo:

 • izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah (vsebino izjave pripravilo Ministrstvo za javno upravo),
 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, pro¬jekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje prej navedenih aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej na obrazcu »Finančno poročilo za leto …«),
 • program bodočega delovanja na najmanj dve koledarski leti (za  tekoče in naslednje koledarsko leto).

ZNOrg v petem odstavku 31. člena določa: »Pristojno ministrstvo organizaciji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka in pri kateri ne obstajajo razlogi za odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu, izda v 60 dneh od izpolnitve obveznosti po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 6. člena tega zakona. V odločbi se navede tudi, da s podelitvijo tega statusa preneha status delovanja v javnem interesu, ki je bil podlaga za to, da se je organizacija po prvem odstavku tega člena štela za nevladno organizacijo v javnem interesu po tem zakonu.«.


ZNOrg v šestem odstavku 31. člena določa: »Pristojno ministrstvo izda odločbo iz prejšnjega odstavka tudi, če društvo ali ustanova v izjavi iz tretjega odstavka tega člena navede, da v ustanovitvenem aktu nima navedeno, da se v primeru prenehanja premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki ima enak ali podoben namen, če v izjavi navede tudi, da bo to uskladitev ustanovitvenega akta izpolnila ob prvi spremembi po podaji izjave.«.


ZNOrg v sedmem odstavku 31. člena določa: »Pristojno ministrstvo organizaciji iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka tega člena v roku, določenem v četrtem odstavku tega člena, v 15 dneh od poteka roka za izpolnitev obveznosti pozove, da v roku 30 dni izpolni te obveznosti. Če organizacija tudi po pozivu ne izpolni obveznosti, se šteje, da ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. V tem primeru pristojno ministrstvo po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero organizaciji odvzame status nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu in status delovanja v javnem interesu, ki je bil podlaga za to, da se je organizacija po prvem odstavku tega člena štela za nevladno organizacijo v javnem interesu po tem zakonu, in sicer v 60 dneh po poteku dodatnega roka za izpolnitev obveznosti. Z dnem dokončnosti odločbe pristojno ministrstvo organizacijo izbriše iz evidence iz 19. člena tega zakona.«.

Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu (doc), iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti (doc) za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej na obrazcu »Finančno poročilo za leto …«),
 • sprejet program bodočega delovanja (doc) za najmanj dve koledarski leti (za  tekoče in naslednje koledarsko leto).

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.


Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 11. člena, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.


Nadalje ZNOrg v drugi alineji prvega odstavka 13. člena določa, da ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg.

Obveščanje o spremembah

V skladu z 12. členom Zakona o nevladnih organizacijah nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindi¬kata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Na podlagi 13. člena Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljene¬mu statusu pisno odpove

Informacije

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti predlagatelj predloži na naslov:  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za znanost, Sektor za znanost, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana