Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije podeljuje status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa (Uradni list RS, št. 32/19).

Splošni pogoji za podelitev statusa

Nevladni organizaciji se lahko podeli status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju raziskovalne dejavnosti ter njeno delovanje presega interese njenih članov in je splošno koristno.

Nevladni organizaciji se podeli status, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava;
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • lahko izkaže pomembne dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge;
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje  dejavnosti v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 • ima izdelan najmanj dveletni program bodočega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu;
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje delovanje, s katerim nevladna organizacija dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje institucij javnega sektorja ali kako drugače bistveno prispeva k promociji vrednot in doseganju ciljev, opredeljenih v državnih strateških razvojnih dokumentih, in k razvoju vseh segmentov civilne družbe.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 1. (so)organizira ali izvaja sestanke za izmenjavo in prenos znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
 2. izvaja publicistično dejavnost: izdajanje znanstvenih monografij oziroma periodičnih znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
 3. izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje novih znanstvenih spoznanj v strokovni in splošni javnosti (kot npr. razstave, predstavitve, delavnice, predavanja, poletne šole, tekmovanja, strokovne objave na spletu);
 4. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti oziroma raziskovanja;
 5. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti;
 6. dodeljuje finančna sredstva posameznikom, zlasti mladim, za spodbujanje izvajanja znanstvenega oziroma raziskovalnega dela, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.«.

Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s poročilom o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti, z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu, z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, s poročilom o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti in sprejetim programom bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Vloga za podelitev statusa

Vloga za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti mora vsebovati: 

Če nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah. 

Poročanje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 11. člena, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Nadalje Zakon o nevladnih organizacijah v drugi alineji prvega odstavka 13. člena določa, da ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena navedenega zakona.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Obveščanje o spremembah

V skladu z 12. členom Zakona o nevladnih organizacijah nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Naslov za pošiljanje in dodatne informacije

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti predlagatelj pošlje na elektronski naslov gp.mvzi@gov.si oziroma po pošti na naslov:   

- za področje nevladnih organizacij razen ustanov, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Direktorat za znanost, Sektor za znanost, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

- za področje ustanov pa na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Sekretariat, Pravna služba, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Za dodatne informacije glede podelitve statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, je kontaktna oseba:

Margita Pavlovič, e-naslov: (margita.pavlovic@gov.si), telefon: 01 478 4654


Za področje ustanov:

 • Karla Jereb, e-naslov: (karla.jereb@gov.si), telefon: 01 400 5461