Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti lahko pridobi nevladna organizacija, ki v javnem interesu opravlja raziskovalno dejavnost iz 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje skladno s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Vloga za podelitev statusa

Vlogi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti organizacija priloži: 

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti

Pravilnik o  določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa  (Uradni list RS, št. 32/19) v 5. členu določa: »Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 1. (so)organizira ali izvaja sestanke za izmenjavo in prenos znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
 2. izvaja publicistično dejavnost: izdajanje znanstvenih monografij oziroma periodičnih znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
 3. izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje novih znanstvenih spoznanj v strokovni in splošni javnosti (kot npr. razstave, predstavitve, delavnice, predavanja, poletne šole, tekmovanja, strokovne objave na spletu);
 4. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti oziroma raziskovanja;
 5. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti;
 6. dodeljuje finančna sredstva posameznikom, zlasti mladim, za spodbujanje izvajanja znanstvenega oziroma raziskovalnega dela, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.«.

Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s poročilom o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti, z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu, z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, s poročilom o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti in sprejetim programom bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 11. člena, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Nadalje ZNOrg v drugi alineji prvega odstavka 13. člena določa, da ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg.

Obveščanje o spremembah

V skladu z 12. členom Zakona o nevladnih organizacijah nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Na podlagi 13. člena Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Informacije

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti predlagatelj pošlje na elektronski naslov gp.mizs@gov.si oziroma po pošti na naslov: 

- za področje nevladnih organizacij razen ustanov, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za znanost, Sektor za znanost, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (tel. št. 01/ 478 46 87)

- za področje ustanov pa na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sekretariat, Pravna služba, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (tel. št. 01/ 400 52 00)