Skoči do osrednje vsebine

O direktoratu

Na direktoratu razvijamo in uveljavljamo vladno politiko na področju znanosti, raziskav in inovacij. Opravljamo izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji 2030 ter akcijskih načrtov, pripravljamo strokovne podlage ter predloge zakonodajnih rešitev na področju znanosti, raziskav in inovacij, pri čemer nam kot izvršilna agencija pomaga tudi Javna agencija RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Prav tako izvajamo aktivnosti za krepitev prenosa raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo, razvijamo podporne inštrumente za vključevanje v mednarodni prostor, krepimo sinergije med različnimi viri financiranja ter na sistemski ravni ter izvedbeno podpiramo izgradnjo ter nadgradnjo ključne raziskovalne infrastrukture. Naloge direktorata so med drugim vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, z učinkovitim reševanjem družbenih izzivov, dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest.

Teme

 • Znanost

  Javni raziskovalni zavodi, mesec znanosti, državne nagrade in priznanja na področju znanosti, enake možnosti na področju znanosti, javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij.

 • Inovacije

  Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti visokotehnološke družbe in gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za dvig konkurenčnosti podjetij in njihovo uspešno rast na dolgi rok.

 • Tehnološki razvoj

  Tehnološki razvoj je uporaba znanstvenih spoznanj v praktične namene, zlasti v industriji. Vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj so eden ključnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva.

 • Enake možnosti na področju znanosti

  V državah članicah Evropske Unije (EU) in Sloveniji že leta potekajo resna prizadevanja, da na vseh področjih dela in življenja odpravimo kakršnokoli diskriminacijo. Na področju znanosti si prizadevamo predvsem k odpravi neuravnotežene zastopanosti žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere, kot tudi njihovemu (pre)majhnemu vplivu, ki ga imajo na odločanje v znanosti.

 • Javni raziskovalni zavodi

  Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga za namen neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovi Republika Slovenija na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ali Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) na podlagi veljavnega zakona, ki ureja SAZU. Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe po tem zakonu in je v aktu o ustanovitvi opredeljen kot javni raziskovalni zavod. V Sloveniji je aktivnih 19 javnih raziskovalnih zavodov.

 • Javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij

  Javno-javna partnerstva so raziskovalne in inovacijske mreže javnih organizacij, kot so ministrstva ali agencije. Preko javno-javnih partnerstev se usklajuje oziroma približuje nacionalne strategije na različnih področjih raziskav in so v pomoč pri premagovanju razdrobljenosti javnih raziskovalnih prizadevanj v državah članicah Evropske unije.

 • Državne nagrade in priznanja na področju znanosti

  Zoisova nagrada je najvišja nagrada v Sloveniji za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Nagrada se podeljuje od leta 1998 naprej (do leta 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo). Nagrada je dobila ime po slovenskem raziskovalcu Žigi Zoisu.

 • Obzorje Evropa

  V teku

  Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

 • Analize, študije in druga strokovna gradiva, ki so rezultat financiranja raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

 • Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje deležnikov o aktualnih evropskih pobudah, kot tudi za sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

Strategije, predpisi in drugi pomembni dokumenti s področja znanosti

Sektorji direktorata