Skoči do osrednje vsebine

Nasilje ima številne pojavne oblike. V šolskem prostoru je zelo pogosto medvrstniško nasilje (angleško: bullying), ki je praviloma namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom. Kadar gre za enkraten dogodek nasilnega vedenja in je prisotna izrazita razlika v fizični ali psihični moči med povzročiteljem in žrtvijo, prav tako govorimo o medvrstniškem nasilju.
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju so se dolžni odzvati na vse oblike nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v primerih nasilja nad otroki v družini.

Varno in spodbudno učno okolje

Nasilje v šolah je mogoče pomembno zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, torej z vzpostavljanjem dobrega počutja in klime v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To pomeni polno vključenost otrok v vzgojno-izobraževalni proces in v dejavnosti, ki jih otroci oziroma učenci doživljajo kot smiselne in se v njih počutijo varne, sprejete in vključene. 

Za zaščito otrok pred nasiljem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predpisalo, da se v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotovi varno in spodbudno učno okolje, v katerem je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki. Prav tako je z zakonom prepovedana neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

V sodelovanju s strokovnimi službami izvajamo številne dejavnosti za prenos vsebin, ki spodbujajo varno in vključujoče učno okolje, v vzgojno-izobraževalne zavode, ki so podprte s priporočili za ustrezno predstavitev in obravnavo.

Protokol za ravnanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ob zaznavi medvrstniškega nasilja

Vzgojno-izobraževalnim zavodom so na voljo usmeritve, pripomočki in orodja, ki so v pomoč pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja in nasilja v družini. Od leta 2016 je na voljo Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga sproti posodabljamo skladno z novimi spoznanji. Z navodili in priročnikom protokol podaja smernice, usklajene z nacionalnimi zakonskimi podlagami in podzakonskimi akti vzgoje in izobraževanja na vrtčevski, osnovnošolski in srednješolski stopnji. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi se soočajo z različnimi oblikami nasilja in so se dolžni odzvati na vsako pojavnost nasilja. Protokol je s strokovnimi usmeritvami v pomoč na zelo konkretni ravni, kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja. Navodila ponujajo možnost njegove smiselne uporabe, prilagojena pa so tako stopnji in vrsti vzgojno-izobraževalne institucije kot tudi drugim dejavnikom, kot so npr. vzroki in motivi za nasilje, dinamika nasilja, posledice, starost vpletenih in stopnja ogroženosti žrtve.

Na področju prepoznavanja in preprečevanja nasilja ves čas pripravljamo številne dejavnosti. Pozornost in občutljivost vzgojno-izobraževalnih zavodov do nasilnih dejanj se je povečala.

 • Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  Smernice in priporočila
 • Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  Smernice in priporočila

Pomoč in podpora zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih pri obravnavi nasilja

Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju so na voljo strokovna gradiva različnih inštitucij za obravnavo nasilja. izvajamo tudi izobraževanja za primere, ko zaznajo nasilje nad otrokom v družini.

 • Kako do spodbudnega in varnega učnega okolja

  Zavod RS za šolstvo: odgovori na vprašanja in dileme iz prakse
  Brošure, publikacije
 • Priporočila za preprečevanje sovražnega govora

 • Usmeritve za obravnavo tem nasilja v šolskem okolju

  Nacionalni inštitut za javno zdravje: kaj potrebuje otrok z izkušnjo nasilja, kako govoriti z njim, kako se spopasti z nasiljem v šolskem okolju...
  Brošure, publikacije
 • Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja

  Policija: nasveti za starše, žrtve in učitelje v primerih pojavov nasilja
  Brošure, publikacije
 • Devet nasvetov za podporo in tolažbo otroku

  UNICEF: kako se lotiti pogovora z otrokom in mu nuditi podporo in tolažbo
  Brošure, publikacije
 • Preventivne dejavnosti za sistemski pristop pri obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  Inštitut za kriminologijo: preventivne dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
  Smernice in priporočila
 • Informacije za osebe z izkušnjo nasilja

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: kaj lahko naredijo osebe z izkušnjo nasilja, kam se lahko obrnejo po pomoč
  Brošure, publikacije
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti v primerih nasilja v družini

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: na koga se lahko obrnete, kaj lahko storijo policija, centri za socialno delo in sodišče, o brezplačni pravni pomoči in nalogah centrov za socialno delo
  Brošure, publikacije
 • Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Seznam izvajalcev socialnega, družinskega in invalidskega varstva
  Brošure, publikacije
 • Ukrep prepovedi približevanja

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: kaj pomeni ukrep prepovedi približevanja, koliko časa velja, kaj storiti v primeru kršitve ukrepa
  Brošure, publikacije

Zaznava in obravnava nasilja v družini

Pripravili smo tudi pravilnik za vzgojno-izobraževalne zavode, v katerem je predpisano, kako morajo ravnati zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne programe izobraževanja, ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini. Določeni so: oblike pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, način sodelovanja z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, zadolženih za obravnavo nasilja nad otrokom v družini. Pravilnik se uporablja tudi v primeru nasilja v družini nad polnoletnim udeležencem izobraževanja. Pravilniku je priložena priloga Zapis o nasilju nad otrokom.