Skoči do osrednje vsebine

Nasilje ima številne pojavne oblike. V šolskem prostoru je zelo pogosto medvrstniško nasilje (angleško: bullying), ki je praviloma namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom. Kadar gre za enkraten dogodek nasilnega vedenja in je prisotna izrazita razlika v fizični ali psihični moči med povzročiteljem in žrtvijo, prav tako govorimo o medvrstniškem nasilju.
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju so se dolžni odzvati na vse oblike nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v primerih nasilja nad otroki v družini.

Varno in spodbudno učno okolje

Nasilje v šolah je mogoče pomembno zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, torej z vzpostavljanjem dobrega počutja in klime v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To pomeni polno vključenost otrok v vzgojno-izobraževalni proces in v dejavnosti, ki jih otroci oziroma učenci doživljajo kot smiselne in se v njih počutijo varne, sprejete in vključene. 

Za zaščito otrok pred nasiljem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predpisalo, da se v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotovi varno in spodbudno učno okolje, v katerem je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki. Prav tako je z zakonom prepovedana neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

V sodelovanju s strokovnimi službami izvajamo številne dejavnosti za prenos vsebin, ki spodbujajo varno in vključujoče učno okolje, v vzgojno-izobraževalne zavode, ki so podprte s priporočili za ustrezno predstavitev in obravnavo.

Protokola za ravnanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ob zaznavi nasilja in nadlegovanja

Vzgojno-izobraževalnim zavodom so na voljo usmeritve, pripomočki in orodja, ki so v pomoč pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja, spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja ter nasilja v družini. Zavod RS za šolstvo je izdal Protokol ob zaznavi in za obravnavo nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Protokola podajata smernice, usklajene z nacionalnimi zakonskimi podlagami in podzakonskimi akti vzgoje in izobraževanja na vrtčevski, osnovnošolski in srednješolski stopnji. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi se soočajo z različnimi oblikami nasilja in so se dolžni odzvati na vsako pojavnost nasilja. Protokola sta s strokovnimi usmeritvami v pomoč na zelo konkretni ravni. Prav tako ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov po regijah nudimo podporo svetovalci Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Inšpektorat RS za šolstvo. Strokovno podporo šolam nudijo tudi svetovalci Zavoda RS za šolstvo, med drugim v sklopu Šole za ravnatelje.

Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sofinanciramo programe stalnega strokovnega usposabljanja za strokovne delavce vrtcev in šol, ki so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 (KATIS), na primer programi: Supervizija za pedagoške delavce, Moteči, nevidni in travmatizirani učenci, Razbremenitvena podpora strokovnim delavcem v šolski svetovalni službi, Usposabljanje za izvajanje intervizije.

Šola za ravnatelje ravnateljem zagotavlja podporo in pomoč pri reševanju konkretnih izzivov na področju vodenja, in sicer v obliki informacij, mnenj, nasvetov, konzultacij. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo možnost, da na Zavodu RS za šolstvo naročajo svetovalne storitve za podporo pri reševanju problemov nasilja v šolah, čustvenih stisk, vedenjskih težav, raznih oblik nestrpnosti, pri delu s starši. Svetovanje zajema tudi predavanja ali delavnice za celoten kolektiv (npr. Učinkovita komunikacija s starši).

Zavod RS za šolstvo pripravlja tudi gradiva in izvaja programe usposabljanja za učitelje začetnike in za mentorje učiteljem začetnikom, v kar vključujejo teme, ki učiteljem pomagajo pri ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, npr. pri vzpostavljanju ustreznih odnosov z učenci, komunikaciji, razredni klimi, ustreznem vodenju razreda.

 • Kako do spodbudnega in varnega učnega okolja

  Zavod RS za šolstvo: odgovori na vprašanja in dileme iz prakse
  Brošure, publikacije
 • Priporočila za preprečevanje sovražnega govora

 • Usmeritve za obravnavo tem nasilja v šolskem okolju

  Nacionalni inštitut za javno zdravje: kaj potrebuje otrok z izkušnjo nasilja, kako govoriti z njim, kako se spopasti z nasiljem v šolskem okolju...
  Brošure, publikacije
 • Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja

  Policija: nasveti za starše, žrtve in učitelje v primerih pojavov nasilja
  Brošure, publikacije
 • Devet nasvetov za podporo in tolažbo otroku

  UNICEF: kako se lotiti pogovora z otrokom in mu nuditi podporo in tolažbo
  Brošure, publikacije
 • Preventivne dejavnosti za sistemski pristop pri obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  Inštitut za kriminologijo: preventivne dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
  Smernice in priporočila
 • Informacije za osebe z izkušnjo nasilja

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: kaj lahko naredijo osebe z izkušnjo nasilja, kam se lahko obrnejo po pomoč
  Brošure, publikacije
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti v primerih nasilja v družini

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: na koga se lahko obrnete, kaj lahko storijo policija, centri za socialno delo in sodišče, o brezplačni pravni pomoči in nalogah centrov za socialno delo
  Brošure, publikacije
 • Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Seznam izvajalcev socialnega, družinskega in invalidskega varstva
  Brošure, publikacije
 • Ukrep prepovedi približevanja

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: kaj pomeni ukrep prepovedi približevanja, koliko časa velja, kaj storiti v primeru kršitve ukrepa
  Brošure, publikacije

Pregled osebnih predmetov učencev

Pregled osebnih predmetov učencev je eden mogočih načinov zagotavljanja varnosti oziroma preprečevanja nevarnih ravnanj v šolskem prostoru. Z ukrepi za zagotavljanje varnosti je šola dolžna zagotoviti splošno pravico do varnosti na svojem področju, kot tudi upoštevati pravico do zasebnosti posameznika, upoštevajoč dejstvo, da se je  posameznik dolžan podrediti obveznostim/dolžnostim, ki veljajo v šolskem prostoru. Področje šolskega prostora šola določi s hišnim redom, pravila šolskega reda pa lahko uveljavlja tudi na drugih površinah in lokacijah, kjer izvaja organiziran vzgojno-izobraževalni program.

Zakonski okvir za pregledovanje osebnih predmetov posameznikov z namenom zagotavljanja varnosti oziroma preprečevanja nevarnosti je opredeljen v Zakonu o osnovni šoli. Ta osnovnim šolam nalaga dolžnost sprejetja različnih internih pravnih aktov, ki urejajo področja varnosti otrok in opredeljujejo vzgojne postopke. 31.a člen določa, da mora šola sprejeti hišni red, v katerem opredeli ukrepe za zagotavljanje varnosti.  Šola mora sprejeti tudi vzgojni načrt (60.d člen) in na njegovi podlagi pravila šolskega reda (60.e člen); v slednjih šola natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil in drugo. Vzgojni načrt in pravila šolskega reda sprejme svet šole po postopku, ki velja za letni delovni načrt, pri pripravi pa sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši. Strokovni delavec šole lahko izvede pregled osebnih predmetov učenca zgolj pod pogojem, da je tovrsten ukrep ustrezno opredeljen v hišnem redu šole, v pravilih šolskega reda pa šola natančno opiše postopek pregleda.

Pregled osebnih predmetov je lahko izveden izključno pri posamezniku, za katerega se sumi, da ima pri sebi predmete, s katerimi bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma zdravje in življenje drugega, pri čemer je treba spoštovati dostojanstvo učenca. Pregled osebnih predmetov lahko izvede samo ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, na podlagi sprejetega postopka v pravilih šolskega reda.

Priporočila za preprečevanje sovražnega govora

Zaznava in obravnava nasilja v družini

Pripravili smo tudi pravilnik za vzgojno-izobraževalne zavode, v katerem je predpisano, kako morajo ravnati zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne programe izobraževanja, ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini. Določeni so: oblike pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, način sodelovanja z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, zadolženih za obravnavo nasilja nad otrokom v družini. Pravilnik se uporablja tudi v primeru nasilja v družini nad polnoletnim udeležencem izobraževanja. Pravilniku je priložena priloga Zapis o nasilju nad otrokom.