Skoči do osrednje vsebine

Kulturno-umetnostna vzgoja je pomembna za celosten razvoj posameznikove kulturne zavesti in izražanja, zato jo načrtno razvijamo in vključujemo v vsakdanje življenje otrok, mladih, študentov, odraslih, družin in drugih skupin prebivalcev. Vključuje sprejemanje kulture (mladi kot bralci, gledalci, udeleženci, obiskovalci kulturnih dogodkov) raziskovanje (mladi kot raziskovalci ustvarjalnosti in kulturne dediščine) in ustvarjalnost (mladi kot ustvarjalci in aktivni udeleženci kulturnih dejavnosti na vseh področjih kulture). Tako v slovenskih kot v evropskih in svetovnih dokumentih je prepoznana kot pomembno področje vseživljenjskega učenja.

Nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo

Načrten razvoj in izvajanje kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje spodbuja in usmerja Nacionalni odbor za kulturno umetnostno vzgojo, vzpostavljen leta 2014. Sestavljajo ga predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Centra za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra in Urada za mladino. Njegove naloge so:

  • zagotavljanje sistemskih podlag za načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni,
  • spodbujanje mreženja na področju kulturno-umetnostne vzgoje in partnerskih projektov,
  • spodbujanje strokovnih usposabljanj na področju kulturno-umetnostne vzgoje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, kulturnih ustanov ter za širšo strokovno javnost.

Nacionalna mreža kulturno-umetnostne vzgoje

V ospredju razvoja tega pomembnega področja po vzoru različnih tujih dobrih praks od leta 2014 gradimo nacionalno mrežo kulturno-umetnostne vzgoje. Vključuje nacionalne koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje na vseh kulturno-umetnostnih področjih ter koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih. V mreži sodelujejo tudi drugi partnerji s področja vzgoje in izobraževanja, kot so Andragoški center, Center za poklicno izobraževanje, Urad za mladino in CMEPIUS.

Registrirani koordinatorji kulturno umetnostne vzgoje so redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji, vabljeni so na različna strokovna usposabljanja in posvete s tega področja, med katerimi so številni brezplačni. Za registrirane koordinatorje kulturne ustanove ponujajo tudi vrsto ugodnosti.

Kulturni bazar

Razvoj in upravljanje mreže je del medresorskega nacionalnega projekta Kulturni bazar, ki predstavlja tudi nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje.

Kulturni bazar je nacionalni medresorski projekt, ki poteka od leta 2009 kot enodnevno strokovno usposabljanje za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov ter širše strokovne javnosti. Vsako leto ga organiziramo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod za šolstvo in kulturne ustanove. Od leta 2009 je izvršni producent Cankarjev dom v Ljubljani, največji kulturni center v Sloveniji. Od leta 2012 je pokrovitelj dogodka Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. V projektu sodelujejo profesionalne kulturne ustanove iz vse Slovenije ter številni drugi partnerji.

Drugi nacionalni projekti kulturno-umetnostne vzgoje

Na medresorski ravni spodbujamo in sooblikujemo številne nacionalne projekte kulturno-umetnostne vzgoje. Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje smo partnersko vključeni v naslednje nacionalne projekte na tem področju:

Od leta 2007 pripravljamo razpise za nacionalne projekte kulturno-umetnostne vzgoje, ki jih financiramo iz nacionalnih in evropskih sredstev. S temi projekti, ki povezujejo vzgojno-izobraževalne zavode in kulturne ustanove ter umetnike, podpiramo vzpostavitev odprtih, inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja.

Strokovna usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje

Poleg Kulturnega bazarja, ki ga pripravimo vsako leto v Cankarjevem domu, ter Kulturnega bazarja v regiji, ki ga organiziramo medregijsko vsako drugo leto, organiziramo in spodbujamo tudi druga nacionalna ali regionalna strokovna usposabljanja o kulturno-umetnosti vzgoji, tudi po posameznih področjih umetnosti (npr. gledališče, film).

Za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje iz kulturnih ustanov pripravljamo letna strokovna srečanja Potenciali povezovanja, katerih cilj je spodbujanje aktivnejšega povezovanja različnih področij kulture in umetnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Za vse registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje vsako leto organiziramo strokovno srečanje Tkemo mrežo za ustvarjalnost. Njegovi cilji so spoznavanje primerov dobrih praks, izmenjava izkušenj, iskanje novih možnosti za kreativno povezovanje in podobno.

Ponudba različnih strokovnih usposabljanj s področja kulturno-umetnostne vzgoje je poleg portala Kulturni bazar (strokovna usposabljanja) vsako leto objavljena tudi v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS)

Kulturno-umetnostna vzgoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Kulturno-umetnostna vzgoja je v vzgoji in izobraževanju vpeta v vsa področja dejavnosti v vrtcu ter v predmetnik in druge dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti pa je pomembna skrb za dostopnost kulturno-umetnostne vzgoje tudi v času prostočasnih dejavnosti (neformalno učenje).

Vključuje dva pristopa:

  • vzgoja in izobraževanje o/za umetnost/i: pri tem gre za sistematično spoznavanje posameznih umetnostnih področij ter učenje umetniških spretnosti in znanj, načinov mišljenja ter prikaz različnih umetniških form, hkrati pa za pridobivanje neposrednih izkušenj z različnimi umetnostnimi zvrstmi, razvoj kulturne identitete ter spoznavanje kulturne dediščine;
  • vzgoja in izobraževanje skozi umetnost: gre za posredno vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje, s katero lahko razvijamo različne kognitivne sposobnosti na drugih področjih (sporazumevalne zmožnosti), razvijamo socialne in komunikacijske kompetence otrok in mladih, jih ozaveščamo za participacijo v družbi (kritičen odnos do različnih družbenih vprašanj), razvijamo ustvarjalnost in inovativnost. Tak pristop je v vzgojno-izobraževalnih zavodih vse bolj prisoten, saj se kulturno-umetniške vsebine in pristope pogosto prepoznava kot vodilo ustvarjalnega učenja tudi pri medpredmetnem, medpodročnem oziroma kroskurikularnem učenju.

Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi vključujejo različne kulturno-vzgojne dejavnosti v svoj program dela in izvajajo različne kulturne dejavnosti skladno z učnimi načrti za osnovno šolo ter učnimi načrti in katalogi znanja za srednjo šolo oz. kurikulom za vrtce.

Kulturno-umetnostna vzgoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključenih v nacionalno mrežo

Nacionalni odbor za  kulturno-umetnostno vzgojo v okviru nacionalne mreže spodbuja vzgojno-izobraževalne zavode k večji skrbi za razvoj kulturne zavesti in izražanja otrok, učencev, dijakov in strokovnih delavcev, posredno pa tudi staršev oziroma skrbnikov in družin. Cilj nacionalne mreže je spodbuditi vzgojno-izobraževalne zavode k sistematičnemu vključevanju kulturno-umetnostne vzgoje v letni delovni načrt zavodov. Za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je Nacionalni odbor kulturno-umetnostne vzgoje v začetku leta 2023 pripravil Priporočila za načrtno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključenih v nacionalno mrežo kulturno-umetnostne vzgoje. Skladno s priporočili so opredeljene tudi vloga in aktivnosti koordinatorja kulturno umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Kreativna partnerstva

V okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar spodbujamo kreativna partnerstvaprenos kreativnih spretnosti iz kulture na druga področja. Zaradi prepoznanih učinkov kulturno-umetnostne vzgoje na celosten razvoj posameznika ter družbe kot celote želimo predstaviti, kako pomembno je njeno umeščanje v vsa področja človekovega delovanja in bivanja ter v vsa obdobja posameznikovega življenja. Povezujemo se z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Kulturni bazar, Tradicionalni slovenski zajtrk), Ministrstvom za zdravje (Kulturni bazar, strokovna gradiva in strokovna usposabljanja, ki povezujejo zdravje ter kulturo in umetnost) in Ministrstvom za naravne vire in prostor (Kulturni bazar, Mesec prostora).

Svet Evropske unije je v Resoluciji sveta o delovnem načrtu EU za kulturo za obdobje 2023–2026 med prednostnimi področji posebej izpostavil kulturo za ljudi: krepitev kulturnega udejstvovanja in vloge kulture v družbi ter kulturo za planet. Med ukrepi na teh prednostnih področjih so poudarjeni vloga kulture pri demokratizaciji, kultura in zdravje, podnebni ukrepi prek kulture, vključno z umetnostjo in kulturno dediščino.

Mednarodno sodelovanje

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sta vključena v Evropsko mrežo kulturno-umetnostne vzgoje ACEnet (angleško Arts and Cultural Education net). Povezuje strokovnjake in državne uradnike, ki delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnem in v izobraževalnem sektorju. V okviru mreže nastajajo različni dokumenti, ki omogočajo prepoznavanje dobrih praks in izmenjavo izkušenj na področju kulturno-umetnostne vzgoje na ravni EU.

Na evropski ravni so bile ustanovljene delovne skupine OMC (metoda odprte komunikacije), katerih namen je sodelovanje in izmenjava dobrih praks med članicami EU na različnih področjih družbenega življenja. V njihovem okviru so nastali tudi priročniki in poročila za kulturno-umetnostno vzgojo: