Skoči do osrednje vsebine

Šolska tekmovanja iz znanja spodbujajo pri učencih in dijakih zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja na posameznih področjih. Namenjena so širjenju obzorja, spodbujanju nadarjenih, poglabljanju znanja in razvoja veščin samostojnega raziskovalnega dela. So dodatna spodbuda za nadarjene učence in dijake, ki so še posebej zainteresirani za posamezno tekmovalno področje.

Šolska tekmovanja iz znanja so v šolskem prostoru posebnost z vidika organizacije, saj se izvajajo pod okriljem zunanjih organizatorjev in ne šol. Hkrati pa šole zagotavljajo mentorje tekmovalcem in priprave na tekmovanja. Izvedba šolske stopnje tekmovanja se odvije na šoli, medtem ko državno stopnjo tekmovanja organizatorji običajno izvedejo na eni lokaciji za vse tekmovalce.

Šolska tekmovanja iz znanja ponujajo različni organizatorji in so zelo raznolika. Najobsežnejši pregled šolskih tekmovanj ponujata Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) in portal Tekmujem.si

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje organizira tekmovanja na področjih poklicnega izobraževanja.  


Sofinanciranje šolskih tekmovanj

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sofinancira le nekatera tekmovanja, ki jih ponujajo organizatorji, in sicer selekcijska in interesna tekmovanja. Ta tekmovanja so izbrana na javnem razpisu, ki ga na podlagi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj ministrstvo objavi predvidoma vsaka tri leta za obdobje treh let.

Omenjeni pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za sofinanciranje. Za selekcijska tekmovanja je na javnem razpisu lahko izbrano le po eno tekmovanje v osnovnošolskem izobraževanju in eno v srednješolskem izobraževanju s posameznega področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj (jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija).

Da posamezno tekmovanje opredelimo in sofinanciramo kot selekcijsko, mora izpolnjevati še druge pogoje, kot so nadaljevanje srednješolskega tekmovanja na mednarodni stopnji, izkušnje organizatorja in tradicija tekmovanja, prepoved zaračunavanja kotizacije, roki za objavo rezultatov, opredeljeni s pravilnikom, možnost pritožbe, večstopenjskost tekmovanja, omejitev števila tekmovalcev na državni stopnji in natančno opredeljeno število nagrad, ki jih lahko podelijo. Izbrano je tekmovanje, ki v postopku izbora na javnem razpisu doseže najvišje število točk glede na kriterije v pravilniku.

Selekcijska tekmovanja so dogodki najvišje kakovosti, dosežki učencev in dijakov na takšnih tekmovanjih pa se uvrščajo med izjemne dosežke. Sofinanciramo jih v višini med 10.000 in 15.000 evri - glede na število tekmovalcev in stopenj tekmovanja ter morebitnega ekperimentalnega dela tekmovanja.

Interesna tekmovanja so prvenstveno namenjena popularizaciji različnih področij znanja in spretnosti, podpori in širjenju interesa za deficitarna področja in podobno. Pravilnik jih ne zavezuje, da izpolnjujejo tako zahtevne pogoje kot selekcijska: nimajo na primer omejitve zaračunavanja kotizacij, števila tekmovalcev na državni ravni, zahteve po več stopnjah tekmovanja ali upoštevanju največjega števila podeljenih zlatih in srebrnih priznanj. Interesna tekmovanja sofinanciramo v višini med 2.000 in 6.000 evri - glede na število točk, ki jih na podlagi kriterijev, opredeljenih v pravilniku, dodelijo v postopku izbora na javnem razpisu.

Obveznosti organizatorjev šolskih tekmovanj

Organizator interesnih in selekcijskih tekmovanja mora najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu na svoji spletni strani ali na spletni strani tekmovanja objaviti poziv k prijavi udeležencev na interesna tekmovanja za naslednje šolsko leto, v katerem so navedeni vsebina in datumi posameznih stopenj tekmovanja ter tekmovalno gradivo. V pozivu so lahko navedeni tudi drugi podatki, za katere prijavitelj ocenjuje, da so potrebni za nemoteno izvedbo interesnih tekmovanj.

Organizator interesnih tekmovanj mora zagotoviti organizacijo in izvedbo tekmovanja tako, da interesno tekmovanje vodi tekmovalna komisija. Neuradni rezultati interesnih tekmovanj in naloge ter rešitve nalog morajo biti objavljeni najkasneje sedem delovnih dni po izvedbi tekmovanja na spletni strani organizatorja interesnega tekmovanja ali na spletni strani tekmovanja, uradni rezultati pa najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja. Po objavi neuradnih rezultatov morajo imeti tekmovalci možnost ugovora.

Organizator selekcijskih tekmovanj objavi naloge in rešitve nalog tekmovanja, ki so javno in brezplačno dostopne, po končanem tekmovanju na svoji spletni strani ali na spletni strani tekmovanja, najkasneje pa pred novim pozivom. Neuradni rezultati selekcijskih tekmovanj morajo biti objavljeni:

  • na šolski in regionalni stopnji najkasneje sedem delovnih dni po izvedbi tekmovanja,
  • na državni stopnji najkasneje pet delovnih dni po izvedbi tekmovanja.

Tudi po objavi neuradnih rezultatov selekcijskih tekmovanj imajo tekmovalci možnost ugovora. Uradni rezultati selekcijskih tekmovanj morajo biti objavljeni najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja in so dokončni.

Organizator tekmovanje najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu izvede evalvacijo tekmovanja.

Šolska tekmovanja, ki smo jih sofinancirali v šolskem letu 2021/22

Osnovnošolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje osnovnošolcev s področja geografije OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine OŠ 8, OŠ 9
UL FRI Tekmovanje iz računalniškega mišljenja ACM Bober-Mladi bober OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za učence za Preglova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Konstruktorstvo in tehnologija obdelav OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz logike za 8. in 9. razrede OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev iz znanja matematike za Vegova priznanja OŠ 8, OŠ 9

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Srednješolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika Tekmovanje iz znanja nemščine Gim 3, Gim 4, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje srednješolcev s področja geografije Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za dijake za Preglovo plaketo Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja biologije za dijake za Proteusovo nagrado Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja logike za dijake Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Interesna tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije -TEMSIG OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih baletnikov Republike Slovenije -BALTEK OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo učiteljev italijanščine Slovenije Državno tekmovanje iz italijanščine za osnovno in srednjo šolo OŠ 9, Gim 3, TŠ 3, PŠ 3
Slovensko društvo učiteljev španščine Srednješolsko tekmovanje iz znanja španščine-Dilo en espanol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Naravoslovje za dijake 1. in 2. letnikov Gim 1, Gim 2, TŠ 1, TŠ 2
Super glavce First Lego League FLL OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, TŠ 1
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije Tekmovanje iz znanja latinščine srednja šola Gim 3
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije Tekmovanje iz projekcij in kotiranja – PIKO Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PTI 1, PTI 2, VŠ
Gimnazija Jurija Vege Idrija Tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Inštitut Jožef Štefan Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje v znanju fizike Čmrlj Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja tehnologij FIT tehnologije OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz modelarstva za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3,
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje mladih tehnikov za šole s prilagojenim programom OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelave za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja računalništva za šole s prilagojenim programom OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 8, OŠ 9
Turistična zveza Slovenije Zlata kuhalnica OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Mathema Matemček 1-7 OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Šolska tekmovanja, ki jih sofinanciramo v šolskem letu 2022/23

Osnovnošolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje osnovnošolcev s področja geografije OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine OŠ 8, OŠ 9
UL FRI Tekmovanje iz računalniškega mišljenja ACM Bober-Mladi bober OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za učence za Preglova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Konstruktorstvo in tehnologija obdelav OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz logike za 8. in 9. razrede OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev iz znanja matematike za Vegova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Prirodoslovno društvo Slovenije* Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje OŠ 8, OŠ 9
Slovensko društvo učiteljev francoščine* Državno tekmovanje iz francoščine za osnovne šole OŠ 8, OŠ 9

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Srednješolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika Tekmovanje iz znanja nemščine Gim 3, Gim 4, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje srednješolcev s področja geografije Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za dijake za Preglovo plaketo Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja biologije za dijake za Proteusovo nagrado Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja logike za dijake Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo* Tekmovanje iz znanja programiranja za dijake Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Interesna tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije -TEMSIG OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih baletnikov Republike Slovenije -BALTEK OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo učiteljev italijanščine Slovenije Državno tekmovanje iz italijanščine za osnovno in srednjo šolo OŠ 9, Gim 3, TŠ 3, PŠ 3
Slovensko društvo učiteljev španščine Srednješolsko tekmovanje iz znanja španščine-Dilo en espanol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Naravoslovje za dijake 1. in 2. letnikov Gim 1, Gim 2, TŠ 1, TŠ 2
Super glavce First Lego League FLL OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, TŠ 1
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije Tekmovanje iz znanja latinščine srednja šola Gim 3
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije Tekmovanje iz projekcij in kotiranja – PIKO Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PTI 1, PTI 2, VŠ
Gimnazija Jurija Vege Idrija Tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Inštitut Jožef Štefan Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje v znanju fizike Čmrlj Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja tehnologij FIT tehnologije OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz modelarstva za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3,
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje mladih tehnikov za šole s prilagojenim programom OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelave za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja računalništva za šole s prilagojenim programom OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 8, OŠ 9
Turistična zveza Slovenije Zlata kuhalnica OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Mathema Matemček 1-7 OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Šolska tekmovanja, ki jih bomo sofinancirali v šolskem letu 2023/24

Osnovnošolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje osnovnošolcev s področja geografije OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine OŠ 8, OŠ 9
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine OŠ 8, OŠ 9
UL FRI Tekmovanje iz računalniškega mišljenja ACM Bober-Mladi bober OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za učence za Preglova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Konstruktorstvo in tehnologija obdelav OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz logike za 8. in 9. razrede OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja OŠ 8, OŠ 9
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje osnovnošolcev iz znanja matematike za Vegova priznanja OŠ 8, OŠ 9
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE* Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje OŠ 8, OŠ 9
Slovensko društvo učiteljev francoščine* Državno tekmovanje iz francoščine za osnovne šole OŠ 8, OŠ 9

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Srednješolska selekcijska tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika Tekmovanje iz znanja nemščine Gim 3, Gim 4, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje srednješolcev s področja geografije Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja kemije za dijake za Preglovo plaketo Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja biologije za dijake za Proteusovo nagrado Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja logike za dijake Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo* Tekmovanje iz znanja programiranja za dijake Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)

Interesna tekmovanja

Organizator Ime tekmovanja Ciljna skupina
Zavod RS za šolstvo Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije -TEMSIG OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza slovenskih glasbenih šol Tekmovanje mladih baletnikov Republike Slovenije -BALTEK OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo učiteljev italijanščine Slovenije Državno tekmovanje iz italijanščine za osnovno in srednjo šolo OŠ 9, Gim 3, TŠ 3, PŠ 3
Slovensko društvo učiteljev španščine Srednješolsko tekmovanje iz znanja španščine-Dilo en espanol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Naravoslovje za dijake 1. in 2. letnikov Gim 1, Gim 2, TŠ 1, TŠ 2
SUPER GLAVCE First Lego League FLL OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, TŠ 1
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije Tekmovanje iz znanja latinščine srednja šola Gim 3
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije Tekmovanje iz projekcij in kotiranja – PIKO Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PTI 1, PTI 2, VŠ
Gimnazija Jurija Vege Idrija Tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Inštitut Jožef Štefan Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje v znanju fizike Čmrlj Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja tehnologij FIT tehnologije OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9, Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 4, TŠ 1, TŠ 2, TŠ 3, TŠ 4, PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3, PTI 1, PTI 2, VŠ
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz modelarstva za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3,
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje mladih tehnikov za šole s prilagojenim programom OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelave za učence osnovnih šol OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6
Zveza za tehnično kulturo Tekmovanje iz znanja računalništva za šole s prilagojenim programom OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 8, OŠ 9
Turistična zveza Slovenije Zlata kuhalnica OŠ 6, OŠ 7, OŠ 8, OŠ 9
Mathema Matemček 1-7 OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3, OŠ 4, OŠ 5, OŠ 6, OŠ 7

Opomba: Kratice: osnovnošolsko izobraževanje (OŠ), gimnazijsko izobraževanje (GIM), tehniško izobraževanje (TI), poklicno tehniško izobraževanje (PTI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)