Skoči do osrednje vsebine

Razvoj in kakovost izobraževanja

Kako razvijati kakovostno in pravično izobraževanje, ki zadostuje potrebam sodobnega časa? Področje razvoja in kakovosti vzgoje in izobraževanja zajema naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice in s pripravo podlag za razvojno-raziskovalno delo na vseh področjih izobraževanja. Za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami izvajamo in razvijamo ukrepe, ki se nanašajo na posamezna polja vzgoje in izobraževanja.

Razvojna področja vzgoje in izobraževanja smo opredelili v osmih temeljinih sklopih, razdeljenih na posamezna področja, ki so med seboj tesno prepletena in jih stalno izpopolnjujemo: 

 • vseživljenjskost učenja,
 • razvoj znanja, spretnosti in kompetenc,
 • trajnostni razvoj,
 • pravičnost in vključujočnost, 
 • varno in spodbudno učno okolje, 
 • karierni razvoj strokovnih delavcev,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • digitalizacija in upravljanje.

Naši cilji so:

 • zagotavljati vire za kakovostno izobraževanje za vse kot trajnostni cilj,
 • omogočati in spodbujati vseživljenjsko naravnanost v izobraževanju,
 • doseči dvig kompetentnosti učečih se,
 • povečati motivacijo oz. zavzetost za učenje,
 • zagotoviti ustrezen odziv izobraževanja na tehnološko bogato okolje,
 • prispevati h kohezivnosti družbe oz. polni vključenosti posameznikov v družbo,
 • vzpostaviti šolo kot središče skupnosti, ki se povezuje z gospodarstvom in negospodarstvom, lokalnim in globalnim okoljem,
 • prispevati k trajnostnim ciljem, še posebej varovanju okolja in naravnih virov,
 • zagotoviti pogoje za delovanje karierno aktivne in učeče se profesionalne skupnosti strokovnih delavcev in ravnateljev,
 • zagotavljati kakovost izobraževanja na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Na vseh področjih izvajamo in razvijamo ukrepe za uresničevanje ciljev vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

Izzivi slovenske vzgoje in izobraževanja