Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija se pri krovnih strateških ciljih razvoja zaveda sprejetih obveznosti, da varuje šibkejše in socialno izključene posameznike in skupnosti, med katere se uvršča tudi romska skupnost. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z različnimi ukrepi spodbujamo nižje izobražene in druge prikrajšane skupine, med njimi so tudi Romi, k vključitvi v izobraževanje in učenje za lažji prehod in obstanek na trgu dela. Naš cilj je zmanjšanje tveganja socialne izključenosti, predsodkov, tako imenovanega protiromizma in zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja ter kakovostnega življenja vsem prebivalcem.

Za čim bolj uspešno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v vzgojno-izobraževalni proces izvajamo sistemske, specifične in projektne ukrepe. Učinkovitost teh ukrepov je odvisna tudi od uspešnosti ukrepov na drugih področjih: urejanja bivanjskih razmer, napredka na področju zaposlovanja, zdravstva in drugih.

Med stalnimi sistemskimi ukrepi so:

  • sofinanciranje dejavnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja,
  • financiranje sredstev za materialne stroške za romske učence,
  • sofinanciranje dela romskih pomočnikov,
  • sofinanciranje dejavnosti na področju predšolske vzgoje.

Med našimi najpomembnejšimi sistemskimi ukrepi je sprejeta sistemizacija delovnega mesta romski pomočnik. S šolskim letom 2021/22 smo začeli romske pomočnike zaposlovati v vrtcih in osnovnih šolah. 

Prav tako smo se lotili drugih normativnih sprememb, da bi olajšali vstop romskih otrok v predšolsko vzgojo. S tako imenovanimi krajšimi programi vrtcev, ki so za starše brezplačni, spodbujamo zgodnje vključevanje otrok v predšolsko vzgojo, čeprav krajši programi niso naš primarni cilj. Pač pa je ta vpisovanje romskih otrok v redne oddelke vrtcev.

Pomembna podporna okolja za romske družine so tako imenovani večnamenski centri kot stičišča različnih izobraževalnih in drugih aktivnosti, kjer se romski  otroci in starši dnevno vključujejo, družijo in izobražujejo. Z vzpostavitvijo sedmih centrov, nastalih v sklopu projektov za Rome, imamo zelo dobre izkušnje, zato bomo nadaljevali z delom v teh središčih.

Več ciljev in specifičnih ukrepov za njihovo realizacijo smo zapisali v Nacionalnem programu ukrepov za Rome 2021-2030 (NPUR), in sicer: prenova Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, zagotavljanje pogojev za uspešno vključitev v predšolsko vzgojo, vključevanje romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah, deloma na srednjih šolah, povečanje socialnega in kulturnega kapitala v romskem naselju oziroma naselju, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, povezovanje med institucijami na terenu (sociala, zdravje, delo, družina, formalno in neformalno izobraževanje, infrastruktura, okolje, lokalno povezovanje), spodbujanje učenja jezika za romske otroke, splošni dvig izobrazbene ravni pripadnikov romske skupnosti in izobraževanje strokovnih delavcev, ki izvajajo delo z učenci Romi.

Potem ko se je leta 2021 zaključil projekt Skupaj za znanje, s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov sofinanciramo projekt Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja.

Zaposlovanje romskih pomočnikov

V slovenskih vrtcih in v osnovnih šolah je zaenkrat zaposlenih več kot 60 romskih pomočnikov.  

Romski pomočnik mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik. Večina doslej zaposlenih romskih pomočnikov je pripadnikov romske skupnosti; njihova prednost je znanje romskega jezika.

Ključne naloge romskega pomočnika so:

  • pomoč otrokom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir;
  • vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši ter pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli/vrtcu;
  • sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji romskih otrok, z ostalimi otroki;
  • sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost romskih otrok;
  • izvedba aktivnosti za otroke in njihove starše v okoljih, kjer živijo;
  • promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti. Romski pomočnik s svojo izobrazbo in zaposlitvijo predstavlja zelo pomemben zgled romskim otrokom, staršem in celotni romski skupnosti v določenem okolju, da je izobrazba ključnega pomena za boljše poklicne možnosti in kakovostnejše osebno življenje.

Predvideli smo tudi nadaljnje stalno izobraževanje in usposabljanje romskih pomočnikov.

Dokumenti o vključevanju Romov v vzgojno-izobraževalni proces