Skoči do osrednje vsebine

S prometno vzgojo in konceptom varne mobilnosti želimo otroke, ki so najbolj ranljiva skupina v prometu, opolnomočiti za varno sodelovanje v cestnem prometu, krepiti njihovo samospoštovanje, veščine in kompetence za vsakodnevno varno udeležbo. Družbi in okolju prijazna mobilnost zagotavlja tudi potrebe vseh drugih udeležencev v prometu.

Prometna vzgoja je del varne mobilnosti

Varna mobilnost je sodoben način življenja in dela v vrtcih in šolah. Spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Varna mobilnost je filozofija življenja, tok današnjega časa in prostora ter potreba vsakega posameznika, ki je povezan z aktivnim načinom mobilnosti.

Prometna vzgoja je načrtovana in celovita vzgoja in izobraževanje za varno udeležbo v prometu. Izvaja se na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter za tem v okviru šol voženj in delavnic za izobraževanje odraslih.

V vzgoji in izobraževanju je prometna vzgoja zasnovana kot medpredmetno področje, v katerem  so v ospredju kompetence otrok za varnejše sodelovanje v prometu (v vlogi pešca, kolesarja, potnika ter kasneje voznika). V okviru formalnega izobraževanja za odrasle je delno vključena v kurikulume, dodatne preventivne aktivnosti in programi pa nadgradijo osnovne cilje.

Temeljni cilj varne mobilnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih je krepitev znanja in veščin za varno mobilnost, upoštevanje in spoštovanje drugih udeležencev v prometu, varno vključevanje, upoštevanje pravil, varno vedenje v prometu v vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu, oblikovanje in usvajanje ustreznih stališč in spretnosti, krepitev moralnih vrednot, odgovornost in strpnost do sebe in drugih. Varna mobilnost upošteva in vključuje vidike zdravega načina življenja (hoja, kolesarjenje, rolkanje), medsebojnega druženja, komuniciranja, spoštovanja različnosti in drugačnosti, strpnosti, okolja in ekologije, urbanizma, cestne infrastrukture.

Prometna vzgoja v sistemu vzgoje in izobraževanja

Skrb za razvoj prometne vzgoje in prometne kulture je temeljna naloga vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v vrtcih in šolah.

Nacionalni program varnosti cestnega prometa od leta 2013 do leta 2022 opredeljuje cilje in vsebine prometne vzgoje, ki jo uresničujemo v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki opredeljuje cilje za vsa področja predšolske vzgoje v vrtcu, tudi za prometno vzgojo.

V učnih načrtih v osnovni šoli je prometna vzgoja medpredmetno področje in del razširjenega programa šole (interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dnevi dejavnosti ter druge dejavnosti: preventivne akcije, projekti, natečaji, tečaji). Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami določata normativ 5 učencev oziroma 3 učence za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit (37. oziroma 40. člen).

Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit je del rednega in razširjenega programa življenja in dela šole ter drugih aktivnosti v osnovni šoli, ki ga šola ponudi otrokom in staršem. V teoretično usposabljanje in vožnjo na poligonu so vključeni vsi otroci v okviru rednega programa osnovnošolskega izobraževanja. Učenec se ob sodelovanju staršev prostovoljno odloči za vključitev v usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Gibalno ovirani otroci lahko opravljajo usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit s prilagojenim kolesom, triciklom ipd. Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu starši s podpisom na kolesarski izkaznici potrjujejo, da otroku v cestnem prometu dovoljujejo/ne dovoljujejo samostojno/e vožnjo/e s kolesom.

V srednjih šolah je področje prometne vzgoje umeščeno med obvezne in neobvezne izbirne vsebine. Novembra 2017 smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podpisali dogovor o sodelovanju v akciji Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah. Akcijo smo pripravili skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, ki je nosilec projekta. Namen triletne akcije Dijaki dijakom za varno mobilnost je ozaveščanja mladih o varni mobilnosti, trajnostnem načinu življenja ter povezovanje vsebin, ki so pomembne za življenje mladih. Partnerji pri projektu so: Javna agencija Republike Slovenije za varnost  prometa, Policija, Ministrstvo za infrastrukturo, nevladne organizacije in društva (Rdeči križ Slovenije, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto moto zveza Slovenije, centri varne vožnje, Zveza šoferjev amaterjev Slovenije), Organizacija NERVteh.

Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2024

Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2024 je dokument razvojnega načrtovanja in ureja izvajanje področja prometne vzgoje, varne mobilnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Republiki Sloveniji (vrtci, osnovne in srednje šole). Dokument je podlaga za nadaljnje aktivnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Namen strategije je spodbuditi vodstvene in strokovne delavce v vrtcih in šolah k razvijanju in krepitvi znanja in veščin za varno mobilnost ter približati otrokom širši okvir varne mobilnosti, ki vključuje elemente gibanja, zdravega načina življenja, okolja, ekologije in družbe (spoštovanje, strpnost) ter skozi razvoj socialnih in gibalnih kompetenc prispevati k višji pismenosti na področju prometne varnosti oziroma varne mobilnosti.