Skoči do osrednje vsebine

Strokovni sveti na področju vzgoje in izobraževanja ter priprava izobraževalnih in vzgojnih programov

Za odločanje o strokovnih zadevah na področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovila strokovne svete: za splošno izobraževanje, za poklicno in strokovno izobraževanje ter za izobraževanje odraslih.

Strokovni sveti na področju vzgoje in izobraževanja

Predsednike in člane strokovnih svetov imenuje vlada za obdobje šestih let in so lahko ponovno imenovani. Za posamezna področja svojega delovanja strokovni sveti lahko oblikujejo komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa.

Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino glasov.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovne svete opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Podrobnejše informacije o sestavi, delovanju in pristojnosti posameznih strokovnih svetov najdete na spodnjih povezavah.

Priprava, sprejemanje in objava javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov

Javno veljavne izobraževalne programe, ki jih izobraževalne organizacije izvajajo kot javno službo, sprejme minister, pristojen za izobraževanje, v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi sveti.

Javno veljavne vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, vzgojne programe za otroke s posebnimi potrebami in posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo kot javna služba, sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Zasebni zavodi sprejmejo svoje izobraževalne programe po lastnih pravilih, javno veljavnost pa ti programi pridobijo, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da so skladni s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in da zagotavljajo enakovreden izobrazbeni standard kot javni programi, ki jih je sprejel minister.

Izobraževalni programi zasebnih zavodov, ki izobražujejo po posebnih pedagoških načelih, javno veljavnost pridobijo, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da so skladni s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, da zagotavljajo minimalna znanja, ki omogočajo uspešno zaključiti izobraževanje, ter da so jih priznala ustrezna mednarodna združenja šol, ki izobražujejo po posebnih pedagoških načelih.

Sestavne dele izobraževalnih in vzgojnih programov ter pristojnosti v zvezi z njihovim sprejemanjem in objavo določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter področni zakoni za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Natančnejša pravila o vodenju postopkov priprave, posredovanje v sprejem in objave programov so določena v Navodilu o vodenju postopkov priprave, posredovanje v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov. Kot pomoč pri pripravi predlogov in čistopisov programov predlagatelji uporabljajo spodnje obrazce.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje