Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 21. marca 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Splošni podatki

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

predsednik: dr. Boris Dular

strokovna tajnica: Rozmeri Gorjan

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje so imenovani za šest let. Strokovni svet lahko za posamezna področja svojega delovanja oblikuje komisije, odbore, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na 155. seji, dne 20. maja 2016. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Pristojnosti (26. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:

 • določa predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit;
 • določa obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu;
 • določa organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična);
 • določa vsebino vmesnega preizkusa;
 • potrjuje učbenike in učila za strokovno teoretične predmete;
 • ugotavlja enakovreden izobrazbeni standard izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj;
 • podeljuje naziv predavatelj višje šole, če predavateljski zbor še ni konstituiran;
 • predlaga pristojnemu ministru:
  • izobraževalne programe poklicnega oz. strokovnega izobraževanja,
  • prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
  • normative in standarde za opremo šol in šolskih delavnic in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:

 • pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • pet na predlog pristojnih zbornic in
 • štiri na predlog sindikatov.

Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.  (24. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

Člani strokovnega sveta

 1. Boris Dular - predsednik
 2. Egon Pipan
 3. Oton Mlakar
 4. Maja Grašič
 5. Mitja Korunovski
 6. Barbara Krajnc
 7. Branko Kumer 
 8. Irena Kuntarič Hribar
 9. Nataša Hafner Vojčič
 10. Andreja Sever
 11. Andreja Grča
 12. mag. Miran Saksida
 13. dr. Aleš Tankosić
 14. mag. Andro Glamnik
 15. Stanko Vorih 

Komisije in odbor strokovnega sveta

Komisija za izobraževalne programe

 1. Egon Pipan - predsednik
 2. Mitja Korunovski
 3. mag. Mojca Novak Simonič
 4. Tomaž Kranjc
 5. Darko Mali
 6. Bojana Sever
 7. Barbara Krajnc
 8. dr. Slavica Černoša
   

Komisija za učbenike

 1. Janez Globočnik - predsednik
 2. Danuša Škapin - tajnica komisije
 3. Mitja Korunovski
 4. Drago Rodman
 5. Tone Vrhovnik Straka

Strokovni odbor za poklicne standarde

 1. Janez Dekleva – predsednik
 2. Janko Rozman
 3. Nives Počkar 
 4. Zlata Šlibar 
 5. Darja Čot
 6. Zdenka Tičar
 7. Ljubica Lukan

Članom komisij in odbora je mandat  potekel 13. 6. 2020. Komisije in odbor bodo na novo imenovani na prvi konstitutivni seji strokovnega sveta.

 

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol

 1. mag. Marjan Velej - predsednik
 2. dr. Andrej Friedl 
 3. mag. Miran Saksida
 4. dr. Aleš Tankosić 
 5. mag Neva Malek
 6. mag. Vanja Kajzer
 7. dr. Matej Forjan
 8. Miran Lampret 
 9. Nataša Hafner Vojčič
 10. Alen Brkić
 11. Žan Bokan

Članom komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol je mandat potekel 24. 6. 2020. Komisija bo na novo imenovana na prvi konstitutivni seji strokovnega sveta.

Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dokumenti

Iskalnik