Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 21. marca 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Splošni podatki

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

predsednik: dr. Boris Dular
strokovna tajnica: Rozmeri Gorjan

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje so imenovani za šest let. Strokovni svet lahko za posamezna področja svojega delovanja oblikuje komisije, odbore, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na 155. seji, dne 20. maja 2016. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Pristojnosti (26. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:

 • določa predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit;
 • določa obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu;
 • določa organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična);
 • določa vsebino vmesnega preizkusa;
 • potrjuje učbenike in učila za strokovno teoretične predmete;
 • ugotavlja enakovreden izobrazbeni standard izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj;
 • podeljuje naziv predavatelj višje šole, če predavateljski zbor še ni konstituiran;
 • predlaga pristojnemu ministru:
  • izobraževalne programe poklicnega oz. strokovnega izobraževanja,
  • prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
  • normative in standarde za opremo šol in šolskih delavnic in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:

 • pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • pet na predlog pristojnih zbornic in
 • štiri na predlog sindikatov.

Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.  (24. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

Člani strokovnega sveta

 1. dr. Boris Dular - predsednik
 2. Egon Pipan - namestnik predsednika
 3. mag. Oton Mlakar
 4. Maja Grašič
 5. Mitja Korunovski
 6. Barbara Krajnc
 7. Branko Kumer 
 8. Darja Čot
 9. Nataša Hafner Vojčič
 10. Andreja Sever
 11. Karmen Fortuna Jefim
 12. mag. Miran Saksida
 13. Franc Jelenc
 14. mag. Andro Glamnik
 15. Matjaž Plesec 

Komisije in odbor strokovnega sveta

Komisija za izobraževalne programe

 1. Egon Pipan - predsednik
 2. Mitja Korunovski
 3. Andreja Sever
 4. mag. Andro Glamnik
 5. Tomaž Kranjc
 6. Darko Mali
 7. Bojana Sever
 8. dr. Slavica Černoša

Komisija za učbenike

 1. Janez Globočnik - predsednik
 2. Danuša Škapin - tajnica komisije
 3. Mitja Korunovski
 4. Miran Kozmus
 5. dr. Vesna Čopič

Strokovni odbor za poklicne standarde

 1. Barbara Krajnc – predsednica
 2. Andreja Grča
 3. Barbara Gogala
 4. Zdenka Tičar
 5. Darja Čot
 6. Janko Rozman
 7. Ljubica Lukan

Člani komisij in odbora imajo mandat do 27. 7. 2023. 

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol

 1. Alojz Razpet - predsednik
 2. dr. Andrej Friedl 
 3. mag. Miran Saksida
 4. dr. Aleš Tankosić 
 5. mag. Neva Malek
 6. mag. Vanja Kajzer
 7. Miran Lampret 
 8. mag. Katja Dovžak
 9. mag. Gregor Rak
 10. mag. Igor Hanc
 11. mag. Dragica Budić

Člani komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol imajo mandat do 11. 9. 2026. 

Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Dokumenti