Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih

Za odločanje o strokovnih zadevah pri izobraževanju odraslih ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na 199. seji dne 23. maja 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Splošni podatki

predsednica: dr. Sonja Kump
strokovna tajnica: mag. Mojca Miklavčič

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih so imenovani za šest let. Strokovni svet lahko za posamezna področja svojega delovanja oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na svoji seji z večino glasov. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

(27. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih spremlja in ocenjuje stanje in razvoj izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti.

Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:

 • predlaga pristojnemu ministru izobraževalne programe za odrasle,
 • obravnava in daje soglasje k izobraževalnim programom, prilagojenim za odrasle, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj,
 • obravnava druga strokovna vprašanja v zvezi z razvojem in delovanjem sistema izobraževanja odraslih,
 • določa kataloge znanj in izpitne kataloge v programih iz prve alinee tega odstavka in

potrjuje učbenike in učila za izobraževanje odraslih za programe, za katere je pristojen določati kataloge znanj, in daje soglasje o ustreznosti drugih učbenikov in učil za izobraževanje odraslih.

Sestava strokovnega sveta

(24. člen ZOFVI)

Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:

 • štiri na predlog ministrstev,
 • tri na predlog pristojnih zbornic,
 • tri na predlog sindikatov,
 • dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
 • dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti.

Člani strokovnega sveta

Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih je imenovala Vlada Republike Slovenije na 37. redni seji dne 12. decembra 2013, na 62. redni seji dne 12. junija 2014, na 145. redni seji dne 27. julija 2017 ter na 252. dopisni seji dne 27. junija 2018.

 1. dr. Sonja Kump, predsednica
 2. mag. Brigita Kruder, namestnica predsednice
 3. mag. Urška Bittner Pipan
 4. Bojana Sever
 5. Suzana Kljun
 6. mag. Marina Trampuš
 7. Mateja Gerečnik
 8. mag. Jasna Kržin Stepišnik
 9. mag. Ksenija Turk
 10. dr. Robert Kaše
 11. Irena Kuntarič Hribar
 12. Eva Mermolja
 13. mag. Staša Baloh Plahutnik
 14. Marjeta Gašperšič

Komisije strokovnega sveta

(potrjene na 90. seji strokovnega sveta dne 21. 9. 2017)

Komisija za obravnavo strateških vprašanj

 1. Mag. Brigita Kruder, predsednica
 2. dr. Sonja Kump
 3. Ema Perme
 4. dr. Robert Kaše
 5. Irena Kuntarič Hribar
 6. mag. Andrej Sotošek
 7. Olga Drofenik
 8. dr. Sabina Jelenc Krašovec
 9. dr. Borut Mikulec
 10. mag Staša Baloh Plahutnik

Komisija  za programe za pridobitev izobrazbe     

 1. dr. Tanja Možina, predsednica
 2. mag Jasna Kržin Stepišnik
 3. Marjeta  Gašperič
 4. mag Ksenija Turk
 5. mag Staša Baloh Plahutnik

Komisija za druge javno veljavne izobraževalne programe za odrasle

 1. mag Ester Možina, predsednica
 2. mag Marina Trampuš
 3. Eva Mermolja
 4. Bojana Sever
 5. Natalija Žalec

Komisija za učbenike in učila za odrasle

 1. dr. Marko Radovan, predsednik
 2. Sonja Mlinarič
 3. mag. Urška Bittner Pipan
 4. Nives Ličen
 5. Ema Perme

Mandat predsednika in članov (vseh) komisij traja tri leta oziroma do 12. 6. 2020.

Dokumenti

 • Poslovnik o delu Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih

  Poslovniki | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zapisniki sej in sprejeti sklepi

Iskalnik