Skoči do osrednje vsebine

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Učbenik je lahko v tiskani, elektronski ali v tiskani in elektronski obliki.

Učbenike, ki:

 • ustrezajo ciljem sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • so usklajeni z veljavnimi učnimi načrti oziroma katalogi znanja,
 • so skladni s sodobnimi strokovnimi spoznanji,
 • so metodično-didaktično ustrezni,
 • prispevajo k znižanju teže šolskih torbic,
 • so primerni razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja ter
 • so jezikovno pravilni in ustrezni, tehnično ustrezni ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovani,

potrdi pristojni strokovni svet. Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno-psihološke ustreznosti. Seznam potrjenih učbenikov objavlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Država sofinancira nastajanje učbenikov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, za slepe in slabovidne učence ter za učence v šolah s prilagojenim programom.

Pri izbiri učbenikov in učnih gradiv so strokovni aktivi učiteljev v šolah avtonomni.

Učbeniški skladi v osnovnih šolah

Sredi devetdesetih let smo na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, vzpodbudili nastajanje učbeniških skladov, ki so za tretjinsko ceno učbenikov te izposojali učenkam in učencem. Tako so šole zagotovile dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. V letih od 2006 do 2008 smo na ministrstvu postopoma v celoti prevzeli poravnavanje izposojevalnine in učenke in učenci si odtlej učbenike izposojajo brezplačno.

Podatke o učbenikih zagotavlja ministrstvo s Katalogom veljavnih učbenikov, podatke o učbeniških skladih in podatke o gradivih, ki jih kupijo starši, pa z računalniškim programom v sistemu Cobiss.

Učbeniški skladi v srednjih šolah

Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Za srednje šole je specifično tudi to, da pri nekaterih programih, predvsem poklicnih in strokovnih, pri katerih zaradi majhnega števila dijakinj in dijakov za natis učbenikov ni ekonomskega interesa, ministrstvo sofinancira nastanek in izdajo tovrstnih gradiv.

Rokovnik

Rokovnik in načrtovanje aktivnosti v okviru učbeniškega sklada:

 • Do 30. aprila strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju za prihodnje šolsko leto seznam
  • učbenikov za učence in dijake na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov;
  • delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli;
  • učnih sredstev, ki so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku;
  • učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov.
 • Do 15. maja ravnatelj pošlje svetu staršev v soglasje seznam učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov; svet staršev odloči o soglasju v 15 dneh od prejema seznama.
 • Do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli in/ali objavi na svoji spletni strani.
 • Do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto.
 • Prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.

Sklep o vrednosti točke

Sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov (sklep v PDF obliki in dostopna različica sklepa v Word obliki) vsako leto izda minister, pristojen za izobraževanje. Skladno s sklepom za leto 2024 znaša vrednost točke šest evrov (znesek vključuje vse dajatve).

Kontaktne osebe

Določitev najvišje cene edinim učbenikom

V prehodnem obdobju (dokler se država kot pogajalka in kupec v pogajanjih z založniki ne pogodita za ceno vsakega posameznega učbenika) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvaja ukrep določitve najvišje cene za učbenike, ki so edini za posamezni predmet oziroma strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: edini učbeniki), v skladu z Zakonom o kontroli cen.

Vlada Republike Slovenije vsako leto maja sprejme Uredbo o oblikovanju cen učbenikov, na podlagi zakona, ki določa način in postopek oblikovanja cen edinih učbenikov.

Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik na trgu, morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov, vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme Vlada Republike Slovenije.