Skoči do osrednje vsebine

Otrokom s posebnimi potrebami nudimo pomoč pri prevozih v vzgojno-izobraževalne zavode, bodisi v okviru organiziranih prevozov, ki jih organizirajo vzgojno-izobraževalni zavodi ali pa kot povračilo stroškov staršem otrok.

Zagotavljanje povračila stroškov za starše otrok, ki obiskujejo razvojne oddelke vrtcev

Če je otrok vključen v prilagojeni program za predšolske otroke, se lahko multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo s starši dogovori, da se staršem povrnejo stroški prevoza iz kraja prebivališča do zavoda in nazaj.

Ministrstvo v tem primeru povrne strošek mesečne vozovnice ali kilometrino za prevozne stroške, po najkrajši oziroma najbolj racionalni poti iz kraja bivališča do vrtca oziroma zavoda in nazaj. Kilometrina se obračuna in povrne staršem otroka v višini 10 % cene neosvinčenega bencina na kilometer. Vrtec s starši sklene posebno pogodbo o povrnitvi stroškov prevoza, pri čemer morajo starši podati izjavo, da strošek prevoza ni povrnjen iz drugega pravnega naslova.

Zagotavljanje prevozov ali povračila stroškov za starše otrok, ki obiskujejo prilagojeni program predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Pravica do brezplačnega prevoza se praviloma zagotavlja v okviru organiziranih prevozov predšolskih oziroma šolskih otrok, ki ga organizira vzgojno-izobraževalni zavod, ki prilagojeni program izvaja. Če organiziranega prevoza ni mogoče zagotoviti, se staršem predšolskega otroka povrne prevozne stroške iz kraja bivališča do kraja, kjer deluje zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in nazaj. Povrnitev prevoznih stroškov za otroka in njegovega spremljevalca v višini 10 % cene neosvinčenega bencina na kilometer se izplača na podlagi pogodbe, ki jo starši sklenejo z zavodom. Povračilo stroškov prevoza staršem ne pripada, če so staršem na tej relaciji že povrnjeni stroški iz drugega naslova (na primer povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela).

Prevozi osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih

Učencem, ki bivajo v domu in se ob pouka prostih dnevih vračajo domov, država krije stroške javnega prevoza domov in nazaj v zavod.  V kolikor otroka vozijo starši, se jim lahko povrne kilometrina v višini 10 % neosvinčenega bencina. Vse podrobnosti se starši dogovorijo v šoli.

Prilagojeni prevozi težje ali težko gibalno oviranih dijakov

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz. V tem primeru se dijak s šolo dogovori, da ga bodo vozili starši ali da se mu organizira prilagojeni prevoz. Šola za povračilo stroškov z ministrstvom sklene ustrezno pogodbo.