Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami kot temeljno vrednoto postavljamo posameznega otroka in mladostnika ter njegov razvoj. Otroku in mladostniku, ki to potrebuje, prilagajamo organizacijo in oblike vzgojno izobraževalnega dela, dodatne oblike pomoči pa vsakemu otroku in mladostniku posebej zagotavljamo z odločbo o usmeritvi, pri čemer upoštevamo tudi njegove posebnosti.
Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

Cilji in načela

Zavedamo se, da  je primanjkljaj, ovira oziroma motnja le določena značilnost otrok s posebnimi potrebami, ki pa imajo, tako kot vsi drugi,  mnogo talentov in potencialov. Zato podpiramo in razvijamo enake možnosti za vzgojo, izobraževanje in poklicno usposabljanje vseh otrok z različnimi vrstami posebnih potreb.

Pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami so cilji in načela postavljeni širše kot pri splošnem izobraževanjem. Trudimo se za:

 • zagotavljanje največje koristi otroka,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziran pristop,
 • interdisciplinarnost,
 • ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čim prejšnjo usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalno prehodnost in povezanost programov,
 • organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami želimo zagotoviti ustrezne prilagoditve in pomoč, da bi lahko dosegli cilje in standarde znanja ter razvili svoje potenciale. Večini otrok s posebnimi potrebami zagotavljamo vzgojo in izobraževanje v rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer jim nudimo različne vrste pomoči. Za njih prilagajamo organizacijo in način izvajanja programov ter jim nudimo dodatno strokovno pomoč.

Nekateri otroci in mladostniki potrebujejo več pomoči, zato se ti vključujejo in izobražujejo v prilagojenih programih v razvojnih oddelkih vrtca, v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami v vrtcu oziroma v šoli pripravijo individualiziran program, v katerem so opredeljene vse oblike pomoči, ki jih otrok potrebuje.

Mreža strokovnih centrov

S 13. 1. 2021 je pričel veljati Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI, Uradni list RS, št. 200/20). Skladno z 2. členom citiranega zakona je ministrica za izobraževanje, znanost in šport v skladu z merili za oblikovanje javne mreže določila strokovne centre in posamične strokovne centre, ki opravljajo naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na posameznem področju, s sklepom št. 603472021/1 z dne 14. 1. 2021.

Omenjeni zakon, v 8. členu, prinaša tudi spremembe na področju namestitve otroka in mladostnika ter  oskrbe v strokovnem centru. Tako sedaj sodišča nameščajo otroke in mladostnike v strokovni center, ki je čim bližje njihovemu domu, pri čemer ima sodišče možnost, da otroka ali mladostnika namesti tudi v strokovni center na drugem območju, ki je bolj oddaljeno, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sodišče otroka in mladostnika namesti v strokovni center, ki na določenem območju usklajuje sodelovanje strokovnih centrov. Če strokovni center otroka ali mladostnika razporedi v drug strokovni center znotraj istega območja glede na vrsto pomoči, ki jo otrok ali mladostnik potrebuje, o tem obvesti sodišče in pristojni center za socialno delo. Zato se je tudi dopolnil Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 - ZNOrg, 16/19 - ZNP-1, 22/19, 67/19, 200/20 - ZOOMTVI), ki v 182. členu določa, da če sodišče z začasno odredbo po drugem odstavku 162. člena ali prvem odstavku 168. člena tega zakonika ali z odločbo, s katero izreče ukrep trajnejšega značaja po 174., 175. ali 176. členu tega zakonika, namesti otroka v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je ustanovljen za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v odločbi imenuje strokovni center v skladu z zakonom, ki ureja obravnavo otrok ali mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju.