Skoči do osrednje vsebine

Učenci s posebnimi potrebami se lahko izobražujejo v javnih osnovnih šolah, zasebnih osnovnih šolah in na domu.

Oblike pomoči učencem s posebnimi potrebami

Individualiziran program

Strokovna skupina na šoli za otroka v skladu z odločbo o usmeritvi pripravi individualiziran program, v katerem opredeli način in organizacijo izvajanja dodatne strokovne pomoči, cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovno razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi potrebami, pri čemer je treba upoštevati njegovo zrelost in starost.

Prilagoditve in dodatna strokovna pomoč

Učenec s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmeritvi opredeljene tudi prilagoditve, ki jih v šoli potrebuje, lahko pa tudi dodatno strokovno pomoč. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • učna pomoč in
 • svetovalna storitev

Strokovni delavci v šoli lahko dodatno strokovno pomoč nudijo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi na domu. Praviloma se izvaja tedensko, vendar skupno število ur ne sme presegati 5 ur tedensko, od tega mora biti vsaj 1 ura svetovalne storitve.

Slepi in slabovidni otroci ali otroci z več motnjami imajo lahko večje število ur za premagovanje primanjkljajev, vendar največ 3 ure več tedensko, praviloma v prvem izobraževalnem obdobju.

Obseg in način izvajanja se določi z odločbo o usmeritvi, podrobnejši način izvajanja pa v individualiziranem programu določi strokovna skupina na šoli.

Fizična pomoč spremljevalca

Težje in težko gibalno ovirani učenci imajo v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko fizično pomoč stalnega ali začasnega spremljevalca.

Slabovidni učenci, učenci z okvaro vidne funkcije, dolgotrajno bolni in učenci z avtističnimi motnjami pa imajo pravico do začasnega spremljevalca, to pomeni do fizične pomoči pri posameznih dejavnostih, ki jih določi strokovna skupina v individualiziranem programu.

Pomoč tolmača   

Gluhi in naglušni učenci, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku, imajo pravico do tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Izobraževalni program devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS)

Učni načrti v prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS)

Učni načrti predmetov na narodno mešanih območjih

Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

 • Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

  Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13
  Strategije in programi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Predmetnik

  Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012.
  Strategije in programi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo

  Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13
  Strategije in programi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Predmetnik

  Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012.
  Strategije in programi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Izvedbena navodila za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo

  Sprejeto na 161. seja Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, 19. 12. 2013
  Navodila | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Učni načrti za prilagojeni izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

Posebni program vzgoje in izobraževanja

Učni načrti posebnega programa vzgoje in izobraževanja

Statistike in analize