Skoči do osrednje vsebine

Dijaki s posebnimi potrebami se v srednjih šolah izobražujejo v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jih izvajajo redne srednje šole ali v prilagojenih izobraževalnih programih, ki jih izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Oblike pomoči dijakom s posebnimi potrebami

Individualiziran program

Strokovna skupina na šoli za dijaka v skladu z odločbo o usmeritvi pripravi individualiziran program, v katerem opredeli način in organizacijo izvajanja dodatne strokovne pomoči, cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja dijaka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovno razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši in dijak s posebnimi potrebami, pri čemer je treba upoštevati njegovo zrelost in starost.

Prilagoditve in dodatna strokovna pomoč

Dijak s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmeritvi opredeljene tudi prilagoditve, ki jih v šoli potrebuje, lahko pa tudi dodatno strokovno pomoč. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

  • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
  • učna pomoč in
  • svetovalna storitev

Strokovni delavci v šoli lahko dodatno strokovno pomoč nudijo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi na domu. Praviloma se izvaja tedensko, vendar skupno število ur ne sme presegati 5 ur tedensko, od tega mora biti vsaj 1 ura svetovalne storitve.

Obseg in način izvajanja se določi z odločbo o usmeritvi, podrobnejši način izvajanja pa v individualiziranem programu določi strokovna skupina na šoli.

Fizična pomoč spremljevalca

Težje in težko gibalno ovirani dijaki ter slepi dijaki imajo v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko pravico do fizične pomoči stalnega ali začasnega spremljevalca.

Slabovidni dijaki, dijaki z okvaro vidne funkcije, dolgotrajno bolni in dijaki z avtističnimi motnjami pa imajo pravico do začasnega spremljevalca, to pomeni do fizične pomoči pri posameznih dejavnostih, ki jih določi strokovna skupina v individualiziranem programu. 

Pomoč tolmača   

Gluhi in naglušni dijaki, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku imajo pravico do tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov

Šola lahko dijaku s posebnimi potrebami poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi, še dodatno prilagodi opravljanje obveznosti. V sodelovanju z dijakom in starši v osebnem izobraževalnem načrtu opredelijo prilagoditev izvedbe pouka in druge pravice in obveznosti dijaka in šole.

Prilagojeni izobraževalni programi

Prilagojeni so nekateri izobraževalni programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), in sicer za:

  • gibalno ovirane dijake
  • slepe in slabovidne dijake,
  • gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.

Trajanje večine prilagojenih izobraževalnih programov (razen PTI) je podaljšano za 1 leto.

Dijaku s posebnimi potrebami, ki se izobražuje v prilagojenem izobraževalnem programu, se lahko v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka.

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo