Skoči do osrednje vsebine

Dijaki in študenti so upravičeni do denarne pomoči pri nakupu vozovnic javnega potniškega prometa, če je kraj, kjer se izobražujejo, najmanj dva kilometra oddaljen od njihovega doma.

Subvencionirane vozovnice za javni avtobusni, železniški in mestni promet lahko pridobijo upravičenci z naslednjimi statusi:

  • dijaki do 27. leta starosti, ki so se pred dopolnjenim 22. letom prvič vpisali v programe nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ter drugega strokovnega ali splošnega izobraževanja,
  • študenti do dopolnjenega 32. leta starosti, ki so se pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
  • udeleženci izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta starosti, ki se izobražujejo po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Nakup subvencioniranih vozovnic se opravi pri prevoznikih.

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, subvencionira tudi prilagojen prevoz osebam, ki so težje ali težko gibalno ovirane.

Prilagojeni prevozi

Učencem in dijakom, ki so težje ali težko gibalno ovirani, pripada brezplačen prilagojen prevoz v šolo. Omogoča ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na podlagi pogodbe, ki jo sklene z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco, da izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
  • ima potrdilo, da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranih oseb s priloženo fotografijo vozila,
  • opisni prikaz najkrajše primerne poti od učenčevega oziroma dijakovega doma do šole, ki ga je mogoče preveriti prek svetovnega spleta,
  • oceno stroškov prevoza na kilometer z davkom na dodano vrednost (DDV), če je prevoznik davčni zavezanec, ceno prevoza na dan z DDV in ceno prevoza na mesec z DDV v skladu s koledarjem za šolsko leto.

Vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se težje ali težko gibalno ovirani učenci oziroma dijaki šolajo, na podlagi javne objave izbere ponudnika, ki je najustreznejši glede na usposobljenost, opremo in ceno prevozov.