Skoči do osrednje vsebine

Ničelna toleranca do nasilja v vzgojno-izobraževalnem sistemu

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z zaskrbljenostjo spremlja pojave nasilja med vrstniki, ne glede na to, ali se nasilna dejanja odvijajo v šolskem prostoru ali zunaj njega.

Do vseh oblik nasilja imamo ničelno toleranco, podprto tudi v zakonodaji. Za zaščito otrok pred nasiljem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v temeljni šolski zakonodaji predpisalo, da se v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotovi varno in spodbudno učno okolje, v katerem je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki. Prav tako je z zakonom prepovedana neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se odzivajo in so se dolžni odzvati na vse oblike nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v primerih nasilja nad otroki v družinah. Naše ministrstvo pa pri preprečevanju in obravnavi nasilnih dejanj nudi vzgojno izobraževalnim zavodom podporno okolje. Pripravili smo usmeritve, pripomočke in orodja, ki so v pomoč pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja in nasilja v družini. Od leta 2016 je na voljo Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga sproti posodabljamo skladno z novimi spoznanji. Z navodili in priročnikom protokol podaja smernice, usklajene z nacionalnimi zakonskimi podlagami in podzakonskimi akti vzgoje in izobraževanja na vrtčevski, osnovnošolski in srednješolski stopnji. S strokovnimi usmeritvami je protokol v pomoč na zelo konkretni ravni, kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja. Navodila ponujajo možnost njegove smiselne uporabe, prilagojena pa so tako stopnji in vrsti vzgojno-izobraževalne institucije kot tudi drugim dejavnikom, kot so npr. vzroki in motivi za nasilje, dinamika nasilja, posledice, starost vpletenih in stopnja ogroženosti žrtve. Prav tako skrbimo za stalno strokovno usposabljanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Zavedamo se, da je pojavnost različnih oblik nasilja v šolskem prostoru čedalje večja in intenzivnejša, zato se moramo na pojave nasilja odzivati z uporabo novih pristopov. Povezujemo se z vsemi pristojnimi inštitucijami, da bi še formalno izoblikovali mrežo vseh akterjev, ki lahko prispevajo k preventivni in h kurativni obravnavi nasilnih dejanj. Naš prispevek bo oblikovanje treh celostnih stebrov programov, to so: 1. preventivni programi za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje strokovnih delavcev in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 2. programi za otroke, učence in dijake, bodisi v vlogi povzročiteljev nasilja, žrtev nasilja ali zgolj opazovalcev, in 3. steber ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja v povezavi z dejavnostmi, ki bodo povečale občutljivost posameznikov za pojave nasilja.

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah | GOV.SI