Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu

Nevladnim organizacijam status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva podeljuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Pravnim osebam (društvom, zavodom in ustanovam) se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, če vaše delovanje in namen ustanovitve ter delovanja na tem področju presega interese članov.

Poleg tega morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vaši člani niso pravne osebe javnega prava,
 • imate dejavnost razvoja socialnega podjetništva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • delujete najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljate za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva in redno izvajate programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • izdelan imate najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja pri razvoju socialnega podjetništva v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu,
 • vam ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • niste v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Postopek pridobitve statusa v javnem interesu

Postopek za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva se prične na zahtevo pravne osebe oziroma vlagatelja.

Za oddajo vloge ni posebnega predpisanega obrazca. K vlogi morate priložiti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev:

 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • finančno poročilo (ne bilance stanja), iz katerega je razvidno, da ste sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljali za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • najmanj dveletni sprejeti program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje.

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva lahko oddate po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva« ali osebno v Glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ves poslovni čas ministrstva: od ponedeljka do četrtka: od 9.00 do 15.30, petek: od 9.00 do 14.30.

Podpisano in žigosano vlogo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si

V kolikor izpolnjujete vse zakonsko predpisane pogoje, se vam z odločbo podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, za nedoločen čas.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu lahko z odločbo odvzame ta status, če

 • ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa, v skladu s Pravilnikom o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, 
 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah,
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Opredelitev in pogoji za podelitev statusa

Opredelitev in pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu določa Zakon o nevladnih organizacijahPravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva pa določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva.

Letno poročanje socialnih podjetij

Socialno podjetje letno poročilo predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v predpisanih rokih za posamezno vrsto pravne osebe. Letnemu poročilu se poleg obveznih sestavin za posamezno vrsto pravne osebe priloži tudi del poročila, ki se nanaša izključno na poslovanje socialnega podjetja.

Letno poročilo socialnega podjetja mora vsebovati še naslednje:

 • prikaz razmejitve prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov iz drugih dejavnosti in drugih virov, z opredelitvijo odstotka glede na višino sredstev;
 • prikaz prihodkov in odhodkov z naslova spodbud, olajšav in oprostitev;
 • prikaz števila zaposlenih delavcev v najmanj devetih mesecih v letu in števila prostovoljcev;
 • način razporejanja presežkov prihodkov nad odhodki po namenu;
 • pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega podjetja.

Poleg tega se letnemu poročilu priloži še ocena nadzornega organa socialnega podjetja o pravilnosti in popolnosti podatkov v letnem poročilu. Zato mora nadzorni organ pred sprejetjem letnega poročila opraviti nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja socialnega podjetja in pravilnostjo vodenja poslovnih knjig ter izpolnjevanjem ciljev socialnega podjetništva.

Odpoved statusu socialnega podjetja

Statusu socialnega podjetja se lahko nepridobitna pravna oseba odpove, če ocenjuje, da ne želi poslovati kot socialno podjetje. Obvestilo oziroma dopis o odpovedi statusu socialnega podjetja se pošlje po pošti na naslov: