Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu

Nevladnim organizacijam status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pravnim osebam (društvom, zavodom in ustanovam) se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, če vaše delovanje in namen ustanovitve ter delovanja na tem področju presega interese članov.

Poleg tega morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vaši člani niso pravne osebe javnega prava,
 • imate dejavnost razvoja socialnega podjetništva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • delujete najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljate za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva in redno izvajate programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • izdelan imate najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja pri razvoju socialnega podjetništva v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu,
 • vam ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • niste v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Postopek pridobitve statusa v javnem interesu

Postopek za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva se prične na zahtevo pravne osebe oziroma vlagatelja.

Za oddajo vloge ni posebnega predpisanega obrazca. K vlogi morate priložiti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev:

 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • finančno poročilo (ne bilance stanja), iz katerega je razvidno, da ste sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljali za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • najmanj dveletni sprejeti program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva,
 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje.

Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva lahko oddate po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva« ali osebno v Glavni pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ves poslovni čas ministrstva: od ponedeljka do četrtka: od 9.00 do 15.30, petek: od 9.00 do 14.30.

Podpisano in žigosano vlogo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si

V kolikor izpolnjujete vse zakonsko predpisane pogoje, se vam z odločbo podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, za nedoločen čas.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu lahko z odločbo odvzame ta status, če: 

 • ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa, v skladu s Pravilnikom o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, 
 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah,
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Zakonodaja

Opredelitev in pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu določa Zakon o nevladnih organizacijahPravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva pa določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva.