Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podeljuje status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/2018) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa (Uradni list RS, št. 32/2019).

Splošni pogoji za podelitev statusa

Nevladni organizaciji se lahko podeli status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju vzgoje in izobraževanja ter njeno delovanje presega interese njenih članov in je splošno koristno.

Nevladni organizaciji se podeli status, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava;
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • lahko izkaže pomembne dosežke delovanja na svojem področju v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge;
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 • ima izdelan najmanj dveletni program bodočega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu;
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

 

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje delovanje, s katerim nevladna organizacija dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje institucij javnega sektorja ali kako drugače bistveno prispeva k promociji vrednot in doseganju ciljev, opredeljenih v državnih strateških razvojnih dokumentih, in k razvoju vseh segmentov civilne družbe.  

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 • pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ozaveščanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju o pomenu otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, medsebojne strpnosti, enakopravnosti spolov, spoštovanju drugačnosti in integritete posameznika;
 • vsako leto nepridobitno in neprofitno izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja (na primer delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji, poletne šole, tekmovanja);
 • pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ozaveščanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju o pomenu sonaravnega trajnostnega razvoja;
 • pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ranljivim skupinam (na primer otrokom z učnimi težavami, pripadnikom manjšin, priseljencem, Romom, brezposelnim);
 • prispeva k ohranjanju in krepitvi identitete, kulture in jezika slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji;
 • v zadnjih dveh letih je izdala strokovne oziroma poljudnoznanstvene revije, otroško oziroma mladinsko periodiko ali knjižne publikacije;
 • v zadnjih dveh letih je bila organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec vsaj dveh državnih ali vsaj enega mednarodnega ali olimpijskega srečanja oziroma tekmovanja v znanju;
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki ga oziroma jo je izvedla na področju vzgoje in izobraževanja;
 • s predlogi spodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja;
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja;
 • v zadnjih dveh letih je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju vzgoje ali izobraževanja;
 • dodeljuje finančna sredstva posameznikom za izobraževanje in usposabljanje, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Nevladna organizacija  izkaže izpolnjevanje kriterijev s poročilom o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti, z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu, z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih, s poročilom o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti in sprejetim programom bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Vloga za pridobitev statusa

Vlogo za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, predložijo nevladne organizacije na naslov:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Vloga mora vsebovati:

 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev  ter porabo sredstev);
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih delovanja nevladne organizacije.

Obveščanje ministrstva

Nevladna organizacija v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu vsako drugo leto od podelitve statusa do 31. marca predložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih;
 • program prihodnjega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, je kontaktna oseba:

Kristina Kaučič, e-naslov: (kristina.kaucic@gov.si), telefon: 01 400 5755


Za področje ustanov:

 • Karla Jereb, e-naslov: (karla.jereb@gov.si), telefon: 01 400 5461
 • Nataša Babnik, e-naslov: (natasa.babnik@gov.si), telefon: 01 400 5227
 • Anže Likozar, e-naslov: (anze.likozar@gov.si), telefon: 01 400 5444