Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu

Pravnim osebam (turistična društva in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma) se lahko podeli »status pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma«, če vaše delovanje na tem področju in vaš namen ustanovitve in delovanja presega interese članov.

Poleg tega morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vaši člani niso pravne osebe javnega prava,
 • spodbujanje razvoja turizma imate opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
 • delujete najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljate za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
 • izdelan imate najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja pri spodbujanju razvoja turizma v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pravne osebe v javnem interesu,
 • vam ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • niste v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Pomembnejši dosežki, ki pomenijo prispevek k spodbujanju razvoja turizma so opredeljeni v 9. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Postopek pridobitve statusa v javnem interesu

Postopek za pridobitev statusa pravne osebe, nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma se prične na zahtevo pravne osebe.

Za oddajo vloge ni posebnega predpisanega obrazca. K vlogi morate priložiti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev:

 • izjavo, da člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava;
 • izjavo, da je organizacija pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • izjavo, da so organizacijo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in je ni ustanovila politična stranka;
 • izjavo, da je organizacija nepridobitna, neprofitna in neodvisna;
 • izjavo, da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu (predložitev kopije veljavnega ustanovitvenega akta);
 • izjavo, da organizaciji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
 • izjavo, da nad organizacijo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije;
 • finančno poročilo (ne bilanco stanje), iz katerega je razvidno, da ste sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljali za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma;
 • najmanj dveletni sprejeti program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma;
 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa.

Vlogo za podelitev statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma lahko oddate po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vloga za pridobitev statusa v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma« ali osebno v Glavni pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ves poslovni čas ministrstva: od ponedeljka do četrtka: 9.00 do 15.30, petek: 9.00 do 14.30.

Podpisano in žigosano vlogo z dokumentacijo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: gp.mgts@gov.si

V kolikor izpolnjujete vse zakonsko predpisane pogoje, se vam z odločbo podeli status pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, za nedoločen čas. 

Če pravna oseba zaprosi za podelitev statusa pravne osebe v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah. 

Obveznost poročanja pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

Pravna oseba, ki ima podeljen status v javnem interesu mora vsako drugo leto od podelitve statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki je status pravne osebe v javnem interesu podelilo: 

 • poročilo, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je pravna oseba izvajala v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma z ustreznimi dokazili,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu za obe koledarski leti,
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti. 

Če ima vaša organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predložite poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je vaši organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Odvzem statusa pravne osebe v javnem interesu

Ministrstvo, ki je pravni osebi podelilo status pravne osebe v javnem interesu, lahko z odločbo odvzame ta status, če: 

 • ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma,
 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah,
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Seznam pravnih oseb s statusom po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma