Skoči do osrednje vsebine

Podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve z odločbo podeljuje oziroma odvzema status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah in Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Zakonski pogoji skladno s 6. členom Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, če s svojim delovanjem, upoštevajoč kriterije po zgoraj navedenem Pravilniku, pomembno prispeva k razvoju področja mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Nevladna organizacija mora izkazati najmanj tri kriterije. Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s programi delovanja, poročilom o opravljenem delu v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije ter drugimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij, in z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (kot so objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev, nagrade, priznanja, priporočila). Dokazila ne smejo biti starejša od dveh let.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju mednarodnih odnosov so:

 • dopolnjevanje in razvijanje vsebin, izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj in predavanj, povezanih z mednarodnimi odnosi, ki omogočajo pridobitev dodatnih strokovnih znanj za posameznike,
 • izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju mednarodnih odnosov,
 • prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju mednarodnih odnosov,
 • aktivno sodelovanje ter izvajanje projektov, programov in drugih aktivnosti za krepitev mednarodnih odnosov med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami,
 • promocija delovanja Republike Slovenije na področju evropskih zadev ali posameznih mednarodnih organizacij.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju zunanjih zadev so:

 • dopolnjevanje in razvijanje vsebin, izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj in predavanj, povezanih z zunanjimi zadevami, ki omogočajo pridobitev dodatnih strokovnih znanj za posameznike,
 • izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju zunanjih zadev,
 • prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju zunanjih zadev,
 • tvorno sodelovanje ter izvajanje projektov, programov in drugih aktivnosti za krepitev mednarodnih odnosov med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami,
 • usposabljanje ali sodelovanje pri usposabljanju posameznikov za sodelovanje predstavnikov Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, v institucijah na področju evropskih zadev ali v drugih mednarodnih institucijah,
 • promocija delovanja Republike Slovenije na področju evropskih zadev ali posameznih mednarodnih organizacij,
 • opravljanje dejavnosti s področja mednarodnega gospodarskega sodelovanja in gospodarske promocije, predvsem pomoč slovenskim poslovnim subjektom pri vstopanju na tuje trge in promocija Republike Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije,
 • ohranjanje in promocija slovenske kulture v svetu,
 • nudenje pomoči Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so:

 • izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, kot izhaja iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
 • izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki se financirajo iz drugih, javnih ali zasebnih, virov,
 • prispevek in sodelovanje v mednarodni skupnosti (v mednarodnih in regionalnih organizacijah in pobudah) in v Republiki Sloveniji na podlagi izhodišč, načel in prednostnih nalog, kot so opredeljeni v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči,
 • spodbujanje, promocija in učinkovito izvajanje koordiniranega odziva na nujne potrebe v tujini po naravnih oziroma drugih nesrečah,
 • promocija delovanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter aktivno sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za mednarodno razvojno sodelovanje pri teh dejavnostih,
 • spodbujanje razumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v javnosti, tudi v okviru globalnega učenja ali globalnega prostovoljstva,
 • periodično objavljanje strokovnih člankov, kot tudi drugih avdio in video materialov v tiskani ali spletni obliki, izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,
 • dopolnjevanje in razvijanje vsebin ali izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj ali predavanj, povezanih z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo, ki omogočajo pridobitev strokovnih znanj za posameznike,
 • prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Če nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah. 

Če nevladna organizacija, ki že ima status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, zaprosi za podelitev statusa še na drugem področju, ki je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve, o podelitvi statusa še na drugem področju odloči ministrstvo, ki je nevladni organizaciji že podelilo status v javnem interesu, po predhodnem soglasju Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve, skladno s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, ki je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Vloga za pridobitev statusa

Vloga mora vsebovati:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Ministrstvo v postopku podelitve tega statusa iz uradnih evidenc pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije,
 • podatke o ustanovitelju organizacije,
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Ministrstvo lahko pozove organizacijo, ki je vložila vlogo za podelitev tega statusa, da v roku 15 dni predloži te podatke, kadar jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.

V primeru, ko Ministrstvo za zunanje zadeve izdaja predhodno soglasje v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah, mora vloga vsebovati vsaj:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Pravice in obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu

Nevladne organizacije v javnem interesu lahko v svojem imenu ali firmi uporabljajo besedno zvezo ali kombinacijo besed »nevladna organizacija v javnem interesu«.

Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam in pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril.

Nevladna organizacija v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu:

 • poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Ministrstvo z odločbo organizaciji odvzame status v javnem interesu, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),  
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.