Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in zaščite živali

Društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja in zaščite živali, se lahko podeli »status nevladne organizacije v javnem interesu«, če vaše delovanje na tem področju presega interese vaših ustanoviteljev oziroma članov in če je splošno koristno.

Pogoji za pridobitev statusa

Društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja in zaščite živali, se lahko podeli »status nevladne organizacije v javnem interesu«, če vaše delovanje na tem področju presega interese vaših ustanoviteljev oziroma članov in če je splošno koristno.

Poleg tega morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vaši člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • dejavnost, ki je v javnem interesu, imate opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • delujete najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke* svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • sredstva zadnji dve leti pred vložitvijo vloge pretežno uporabljate za opravljanje dejavnosti v javnem interesu in redno izvajate programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • imate izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja ali zaščite živali, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • vam ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja,
 • nad vami ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
 • organizacija, ki deluje na področju zaščite živali mora priložiti posodobljen imenik članstva (mora imeti več kot 30 članov) in dokazilo o udeležbi predpisanega deleža članstva na usposabljanju s področja vedenja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali po programu, ki ga potrdi minister (organizacija zagotovi, da deset odstotkov njegovih članov opravi usposabljanje). Pomembnejši dosežki društva ali organizacije na področju zaščite živali se vrednotijo po sistemu točkovanja, pri čemer mora za pridobitev statusa društva ali statusa organizacije društvo ali organizacija zbrati vsaj 30 točk. 

Pomembnejši dosežki so opredeljeni v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 

Organizacija pridobi status v javnem interesu na področju zaščite živali, če poleg splošnih pogojev iz Zakona o nevladnih organizacijah, izpolnjuje tudi pogoje, ki jih določata 34. člen Zakona o zaščiti živali  ter Pravilnika o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu 

Postopek za pridobitev statusa

Za pridobitev statusa društva se na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovi vloga z dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega merila, ali z drugimi listinami, s katerimi se dokazujejo rezultati delovanja v javnem interesu (objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila). 

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih meril: 

 • razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja; 
 • razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov; 
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov; 
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; 
 • se vključuje v priznano rejsko organizacijo; 
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
 • je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja;
 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja ali
 • izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.  

Nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja čebelarski pašni red, in nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se lahko podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja izpolnjevanja navedenih meril.

Organizacijam, ki delujejo na področju zaščite živali se pomembnejši dosežki vrednotijo:

Prisotnost društva ali organizacije in njegove/njene dejavnosti v medijih:

 • kampanje: obiski v televizijskih in radijskih oddajah (razen naključnih posnetih izjav);
 • radijski in TV oglasi;
 • tiskane publikacije na temo zaščite živali in promocije odgovornega ravnanja z živalmi vključno z odgovornim lastništvom živali;
 • tiskane publikacije na temo zaščite živali in promocije odgovornega ravnanja z živalmi vključno z odgovornim lastništvom živali;
 • prisotnost na medmrežju, uporaba lastne spletne strani za promocijo odgovornega lastništva, oglaševanje in pomoč pri iskanju novih lastnikov zapuščenih živali, objavljanje priporočil za oskrbo živali;
 • plakatne akcije na temo promocije odgovornega lastništva živali in zagotavljanja dobrobiti živali;
 • organiziranje prireditev na temo promocije odgovornega ravnanja z živalmi in preprečevanja mučenja živali;
 • svetovanje v zvezi oskrbo živali, pomoč pri oskrbi živali skrbnikom, ki takšno pomoč potrebujejo;
 • poučevanje mladih o dobrobiti in vedenju živali, odgovornem lastništvu in skrbništvu živali, preprečevanju trpljenja živali, predstavitve na temo informiranega odločanja potrošnika in osnovnih načelih zakonodaje na področju zaščite živali v Sloveniji in Evropski uniji;
 • sodelovanje z zavetišči, ki niso v lasti istega društva ali organizacije;
 • seznanjanje predstavnikov etničnih skupnosti z obveznostmi, ki jih imajo kot lastniki in skrbniki živali po veljavni zakonodaji, svetovanje v zvezi oskrbo živali, pomoč pri oskrbi živali.*

*Priloga 2 Pravilnika o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu

Vlogi je potrebno priložiti:

 1. poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je vaša organizacija izvajala v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in zaščite živali v zadnjih dveh letih in dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah.                      
 2. poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah.
 3. sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in zaščite živali, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah.
 4. izjave o značilnostih organizacije in ustanoviteljih (izjave so že sestavljene in jih boste našli v obrazcu za vlogo),
 5. kopijo ustanovitvenega akta, na podlagi  ćetrtega odstavka 10. člena Zakona o nevladni orgnaizacijah

Posodobljen imenik članstva in dokazila o dokazilo o udeležbi predpisanega deleža članstva na usposabljanju s področja vedenja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali (organizacije, ki delujejo na področju zaščite živali) na podlagi 34. člena Zakona o zaščiti živali

Vlogo lahko oddate po pošti ali osebno v Glavni pisarni Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu iz uradnih evidenc pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije,
 • podatke o ustanovitelju organizacije,
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

Če društvo oziroma nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah. 

Obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu

Nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložite Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 • poročilo, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je vaša organizacija izvajala v javnem interesu (1. alineja drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijahz dokazili,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu (3. alineja drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah),
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima vaša organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predložite poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je vaši organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki ji je podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba;
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja;
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in zaščite živali, lahko kontaktirate Službo za upravno pravne zadeve in sicer: 

Sara Rupar, telefon: 01/478-9010 

mag. Saša Benčič, telefon: 01/478-9394

 • Obrazec za poročanje za organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu

  Obrazci, prijavnice