Skoči do osrednje vsebine

Humanitarne organizacije delujejo kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. Pogoje in merila za pridobitev statusa humanitarne organizacije določa Zakon o humanitarnih organizacijah.

Aktivnosti humanitarne organizacije se morajo odražati s programi in storitvami v neposredno korist posameznikom.

Organizacija mora izkazovati programe, ki so namenjeni zlasti:

 • reševanju ogroženih ljudi in življenj,
 • lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk ter težav,
 • izboljšanju socialnega položaja,
 • krepitvi zdravja,
 • preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
 • preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
 • ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.

Programi morajo teči kontinuirano najmanj eno leto in morajo predstavljati pretežni del dejavnosti organizacije. Enkratne akcije ali zgolj zbiranje finančnih sredstev ne izpolnijo kriterijev za pridobitev statusa.

Mnenje o upravičenosti pridobitve statusa da sedemčlanska komisija, ki jo sestavljajo ugledne osebe s področja dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične bolnike ter predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in obeh pristojnih ministrstev.

Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije ob predložitvi vloge preuči sledeča zakonska določila:

 • za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva,
 • splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva,
 • izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in neplačljivosti mora biti dejansko izkazano v priloženi dokumentaciji (poročilo o delu in podobno),
 • izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa ter njegovo delovanje.

Komisija opozarja, da morajo društva in zveze društev, ki bodo spremenili svoj statut in ga uskladili z Zakonom o humanitarnih organizacijah, vlogi priložiti s strani upravnega organa uradno potrjen statut.

Predsednik Komisije za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije je dr. Bogdan Polajner.

Razvid humanitarnih organizacij