Skoči do osrednje vsebine

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo specializiran poklic s področja kulture, in so kot taki registrirani v posebnem razvidu – razvidu samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Pogoji za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

V razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo se lahko vpiše posameznik, ki:

* Samozaposleni se lahko registrirate za opravljanje več specializiranih poklicev hkrati in ne smete zaposlovati drugih oseb. Dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost, ne morete opravljati kot samozaposleni v kulturi.

** Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije oziroma seznama del ali umetniških dosežkov, kritik in objav v strokovni literaturi, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem petletnem obdobju. 

O zahtevah za vpis v razvid odloča minister za kulturo po posvetovanju s strokovno komisijo.

Za oddajo vloge potrebujete:

 1. izpolnjen obrazec "Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi",
 2. življenjepis,
 3. bibliografijo (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma po letih ločen seznam del ali umetniških dosežkov ter kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem petletnem obdobju (če obstajajo),
 4. kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem petletnem obdobju (če obstajajo),
 5. dokazilo o strokovni izobrazbi, če je pridobljena v tujini,
 6. izpolnjen obrazec »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za druge poslovne subjekte«,
 7. če želite prejemati mesečne novice za samozaposlene v kulturi o razpisih, pozivih in drugih aktualnih dogodkih, vam predlagamo, da k vlogi priložite tudi soglasje, da sme Ministrstvu za kulturo hraniti in obdelovati vaš elektronski naslov za namen pošiljanja mesečnih novic in drugih obvestil za samozaposlene v kulturi.

Obrazce iz točk 1., 6. in 7. najdete na dnu te strani, ostalo dokumentacijo pa oblikujte sami oz. si jo pridobite.

Vlogo s prilogami lahko pošljete z navadno pošto ali jo oddate osebno:

 • navadna pošta: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
 • osebno: glavna pisarna Ministrstva za kulturo na istem naslovu, ki posluje od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.

Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (lahko pa jih priložite tudi sami):

 • dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v Republiki Sloveniji,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
 • potrdilo o državljanstvu (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
 • veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji (za tujca).

Vaše obveznosti po drugi zakonodaji

Z dnem vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi je treba začeti plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje (prispevki za socialno varnost). Prispevke plačujete samozaposleni sami ali pa vam jih, če za to zaprosite in izpolnjujete določene pogoje, plačuje država. (Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se pridobi v drugem, ločenem postopku – Pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna).

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov: samozaposlene v kulturi opozarjamo na določbe Zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu. Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora priglasiti ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu najpozneje do 31. marca za tekoče leto.

Izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi

Samozaposlenega v kulturi se na njegovo zahtevo lahko izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi. Z dnem izbrisa iz razvida preneha tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost.

Če statusa samozaposlenega v kulturi ne želite več, izpolnite spodnji obrazec in ga:

 • pošljite z navadno pošto na Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
 • pošljite na naslov gp.mk@gov.si, a le, če ga podpišete tudi z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ali
 • oddajte v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.

Po prejemu vloge za izbris bomo pripravili odločbo in vas iz razvida izbrisali.

Obrazci

Pravočasno sporočanje sprememb

Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva), mora vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi sporočiti ministrstvu najpozneje v 15-ih dneh (na naslov gp.mk@gov.si) po tem, ko je nastala.