GOV.SI

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo specializiran poklic s področja kulture, in so kot taki registrirani v posebnem razvidu – Razvidu samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Pogoji za vpis v Razvid samozaposlenih v kulturi

V Razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo se lahko vpiše posameznik, ki:

1) samostojno (z osebnim delom) opravlja specializiran poklic (seznam poklicev) na področjih, ki so določena v 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,*

2) ni uživalec pokojnine, ter

3) ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.**

* Samozaposleni se lahko registrira za opravljanje več specializiranih poklicev hkrati in ne sme zaposlovati drugih oseb. Dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost, ne morete opravljati kot samozaposleni v kulturi.

** Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma seznama del ali umetniških dosežkov, kritik in objav v strokovni literaturi, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem petletnem obdobju.

O zahtevah za vpis v razvid odloča minister za kulturo po posvetovanju s strokovno komisijo.

Kako oddati vlogo za vpis v Razvid samozaposlenih v kulturi?

Ministrstvo za kulturo opravlja ta postopek prek spletnega portala e-Uprava. Do njega vodi tudi gumb v desnem stolpcu. Tam boste našli obrazec, ki ga je treba izpolniti, in navodila o prilogah oz. dokazilih, ki mu jih je treba priložiti.

Pomembno!

Po oddaji vloge za vpis v Razvid samozaposlenih za kulturo, boste predvidoma v mesecu dni prejeli odločbo Ministrstva za kulturo z odločitvijo o vpisu.

Z dnem vpisa v Razvid samozaposlenih v kulturi, je treba začeti plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje (prispevki za socialno varnost).

Prispevke plačuje samozaposleni sam ali pa mu jih, če za to zaprosi in izpolnjuje določene pogoje, plačuje država. (Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se pridobi v drugem, ločenem postopku - Pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi).

Zakonodaja

Pravočasno sporočanje sprememb

Vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi mora ministrstvu (na naslov gp.mk@gov.si) najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva).