GOV.SI

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo specializiran poklic s področja kulture, in so kot taki registrirani v posebnem razvidu – razvidu samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Pogoji za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

V razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo se lahko vpiše posameznik, ki:

1) samostojno (z osebnim delom) opravlja specializiran poklic (seznam poklicev) na področjih, ki so določena v 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,*

2) ni uživalec pokojnine, ter

3) ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.**

* Samozaposleni se lahko registrirate za opravljanje več specializiranih poklicev hkrati in ne sme zaposlovati drugih oseb. Dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost, ne morete opravljati kot samozaposleni v kulturi.

** Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma seznama del ali umetniških dosežkov, kritik in objav v strokovni literaturi, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem petletnem obdobju.

O zahtevah za vpis v razvid odloča minister za kulturo po posvetovanju s strokovno komisijo.

Za oddajo vloge potrebujete:

 1. izpolnjen obrazec "Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi",
 2. življenjepis,
 3. bibliografijo (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma po letih ločen seznam del ali umetniških dosežkov ter kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem petletnem obdobju (če obstajajo),
 4. kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem petletnem obdobju (če obstajajo),
 5. dokazilo o strokovni izobrazbi, če je pridobljena v tujini,
 6. izpolnjen obrazec »Prijava poslovnih subjektov« (Poslovni register Slovenije). 
 7. če želite prejemati mesečne novice za samozaposlene v kulturi o razpisih, pozivih in drugih aktualnih dogodkih, vam predlagamo, da k vlogi priložite tudi soglasje, da sme Ministrstvu za kulturo hraniti in obdelovati vaš elektronski naslov za namen pošiljanja mesečnih novic in drugih obvestil za samozaposlene v kulturi.

Obrazce iz točk 1., 6. in 7. najdete v razdelku z naslovom "Obrazci" na dnu te strani, ostalo dokumentacijo pa oblikujte sami oz. si jo pridobite.

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali jo oddajte osebno v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo na istem naslovu. Glavna pisarna posluje od ponedeljka do četrtka do 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.

Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (lahko pa jih priložite tudi sami):

 • dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v Republiki Sloveniji,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
 • potrdilo o državljanstvu (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
 • veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji (za tujca).

Pomembno!

 1. Po oddaji vloge za vpis v razvid samozaposlenih za kulturo, boste predvidoma v mesecu dni prejeli odločbo Ministrstva za kulturo z odločitvijo o vpisu.
 2. Z dnem vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi je treba začeti plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje (prispevki za socialno varnost). Prispevke plačujete samozaposleni sami ali pa vam jih, če za to zaprosite in izpolnjujete določene pogoje, plačuje država. (Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se pridobi v drugem, ločenem postopku – Pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna).
 3. Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov: samozaposlene v kulturi opozarjamo na določbe Zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu. Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora priglasiti ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu najpozneje do 31. marca za tekoče leto.

Obrazci

Zakonodaja

Pravočasno sporočanje sprememb

Vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi mora ministrstvu (na naslov gp.mk@gov.si) najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva).