Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev republiške priznavalnine

Upokojenemu ustvarjalcu, ki je pomembno prispeval k slovenski kulturi, hkrati pa njegova pokojnina ni ustrezna danemu prispevku, lahko minister za kulturo dodeli republiško priznavalnino.

Republiška priznavalnina je enaka razliki med določenim zneskom in višino predlagateljeve izplačevane pokojnine v Republiki Sloveniji in v drugih državah. Ta znesek se letno usklajuje s spremembo pokojnin v Sloveniji: od januarja 2022 naprej je tako republiška priznavalnina enaka razliki med višino predlagateljeve izplačevane pokojnine in zneskom 1.018,14 EUR.

Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek k družinski pokojnini.

O dodelitvi priznavalnine in njeni višini odloči minister z odločbo, po posvetovanju s strokovno komisijo, imenovano na podlagi 20. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Republiško priznavalnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pogoji in postopek

Pogoje in postopek za dodelitev republiške priznavalnine na področju kulture in vodenje razvida prejemnikov republiške priznavalnine določa Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture.

Postopek se začne na vaš predlog.

Dodelitev republiške priznavalnine lahko predlagate upokojeni ustvarjalci na področju kulture, ki ste s svojim minulim delom posebno pomembno prispevali k slovenski kulturi in je vaše ustvarjalno oziroma strokovno delo prepoznavno po izjemnem prispevku oziroma po profesionalnosti intelektualnih storitev.

Obrazec za vlogo ni predpisan; prosimo vas, da besedilo vloge za republiško priznavalnino oblikujete sami. K njej priložite:

  • dokazila o prejemu pomembnih domačih in tujih priznanj oziroma nagrad za dosežke na kulturnem področju in dokumentirane kritične odmeve strokovne javnosti oziroma enciklopedične zapise oziroma vrednotenja v strokovni literaturi;
  • podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine v drugih državah ne prejemate;
  • izjavo o resničnosti in točnosti podatkov;
  • podatke oziroma listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču (potrdilo o stalnem prebivališču oz. fotokopijo osebnega dokumenta).

Vlogo s prilogami pošljite na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali jo oddajte osebno v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo na istem naslovu. Glavna pisarna posluje od ponedeljka do četrtka do 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.