Skoči do osrednje vsebine

V Službi za notranjo revizijo opravljamo neodvisne redne in izredne notranje revizije z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju organizacijskih enot ministrstva, vključno z organoma v sestavi.

Pri tem presojamo, ali bodo cilji ministrstva doseženi in tveganja ustrezno obvladana. Zaposlenim nudimo nasvete za stalno izboljševanje poslovanja z vidika preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev.

Naloge službe za notranjo revizijo so:

  • priprava revizijske analize tveganja,
  • priprava strateškega načrta dela službe za revizijsko obdobje petih let, z namenom rednega revidiranja vseh enot, glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju,
  • priprava letnega načrta dela službe za izvajanje notranjih revizij in svetovalnih projektov,
  • izvajanje rednih in izrednih notranjih revizij z namenom  preverjanja skladnosti delovanja z usmeritvami, načrti in zakonskimi in drugimi predpisi, preverjanja ustreznosti in uspešnosti delovanja sistema notranjih kontrol ter preverjanja gospodarnosti in učinkovitosti uporabe sredstev,
  • izvajanje svetovanj predstojniku in drugim, z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju postavljenih ciljev,
  • sprotno in letno poročanje o stanju na področju sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj – prek ugotovitev iz revizijskih poročil in izvrševanja danih priporočil,
  • skrb za nenehno izboljševanje kakovosti delovanja službe,
  • sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami.