Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o pravni osebnosti verskih skupnosti

Izdajanje potrdil o pravni osebnosti

Na zahtevo registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti izdajamo potrdila o njihovi pravni osebnosti. Cerkve in druge verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava.

Potrdila o pravni osebnosti izdajamo tudi sestavnim delom registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti na podlagi predhodnega potrdila cerkve ali druge verske skupnosti. Sestavni deli verskih skupnosti s tem potrdilom pridobijo svojo pravno osebnost. Sestavni deli verskih skupnosti lahko potrdilo o svoji pravni osebnosti na lastno zahtevo pridobijo tudi kadarkoli pozneje.

Obrazec za zahtevo ni predpisan, zahtevo za izdajo potrdila lahko podate po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mk@gov.si. Za izdano potrdilo morate plačati upravno takso.

Upravna taksa za izdana potrdila

Višina takse za izdana potrdila v skladu z Zakonom o upravnih taksah:

  • za potrdilo o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti po tarifni št. 4/1: 3 evre;
  • za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka (potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov verskih skupnosti na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena ZVS, npr. za župnije ali redovne skupnosti) po tarifni št. 4/2:  4,50 evrov.

Upravno takso plačate na TRR: SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414. Potrdilo o plačilu priložite k vlogi za izdajo potrdila.

Namesto potrdila o pravni osebnosti lahko izdamo tudi izpis iz Registra cerkva in drugih verskih skupnosti, za katerega ni treba plačati upravne takse in je torej brezplačen.

Potrdilo o zakonitih zastopnikih sestavnih delov verskih skupnosti

Potrdil o zakonitih zastopnikih sestavnih delov cerkva in drugih verskih skupnosti ne izdajamo, ker v postopku pridobitve pravne osebnosti sestavnega dela podatek o njegovem zastopniku ni potreben.

Sestavni deli cerkva in drugih verskih skupnosti morajo podatek o svojem zastopniku posredovati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob vpisu v Poslovni register Slovenije.