Skoči do osrednje vsebine

Služba za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo

V Službi za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo zagotavljamo, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo premišljeno in usklajeno na različnih področjih, od varovanja kulturne dediščine prek medijev in skrbi za jezikovno politiko do ustvarjalnosti.

Ministrstvo za kulturo je namreč odgovorno za uresničevanje številnih zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela s podpisom različnih mednarodnih aktov s področja človekovih pravic, predvsem Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter iz njiju izhajajočih konvencij, protokolov, listin in podobno.

Zato spremljamo razmere, se posvetujemo z deležniki in analiziramo potrebe s področja ranljivih družbenih skupin, predvsem etničnih skupnosti in invalidov.

Predlagamo zakonske in druge ukrepe, ki tem skupnostim omogočajo ohranjanje in razvoj lastnih kultur ter dostop vsakogar do bogate zakladnice vseh vrst kulture.

Finančno podpiramo kulturne projekte, ki omogočajo družbeno vključevanje in družbeno sožitje.

Z drugimi ministrstvi zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih ustanovah, ki skrbijo za uresničevanje človekovih pravic, in sodelujemo pri oblikovanju posebnih ukrepov, ki krepijo medkulturni dialog.

Področje in teme

 • Kulturna raznolikost

  Manjšinske etnične skupnosti, finančne podpore za manjšinske kulturne vsebine, ranljive družbene skupine, medkulturni dialog, mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

 • Verska svoboda

  Registracija verske skupnosti, register cerkva in drugih verskih skupnosti, potrdilo o pravni osebnosti verskih skupnosti

 • Mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

  Države pogodbenice najpomembnejših mednarodnih paktov, konvencij in protokolov Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope s področja človekovih pravic morajo v skladu z njihovimi določbami odborom, ki nadzorujejo njihovo uresničevanje, redno poročati o sprejetih ukrepih za izpolnjevanje prevzetih obveznosti.

 • Finančne podpore kulturni raznolikosti

  Pripravljamo in izvajamo javne pozive in javne razpise za kulturne programe in kulturne projekte, ki jih izvajajo ali vključujejo pripadnike različnih manjšinskih skupnosti.

 • Dialog s predstavniki manjšinskih skupnosti

  Za Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji opravljamo administrativno-tehnične naloge.

  Organiziramo posvete s predstavniki organizacij in društev različnih manjšinskih skupnosti.