Skoči do osrednje vsebine

Finančne podpore kulturni raznolikosti

Pripravljamo in izvajamo javne pozive in javne razpise za kulturne programe in kulturne projekte, ki jih izvajajo ali vključujejo pripadnike različnih manjšinskih skupnosti.

Sofinanciranje kulturnih programov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti

Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je že v Ustavi Republike Slovenije zagotovljena pravica, da za ohranjanje svoje narodne identitete lahko ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva.

Sredstva za financiranje javnih zavodov, ki jih za uresničevanje svojih potreb na področju kulture ustanovita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, zagotavlja država.

Vsako leto pozovemo osrednji organizaciji italijanske in madžarske narodne skupnosti k predložitvi predloga kulturnega programa za naslednje leto, ki vključuje delovanje njunih zavodov in predvidena sredstva, ki so namenjena za javne razpise oziroma pozive za druge izvajalce s področja kulture. Predlog kulturnega programa obravnava in potrjuje strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji. Z osrednjima organizacijama italijanske in madžarske narodne skupnosti na podlagi odločbe o odobritvi finančnih sredstev iz državnega proračuna sklenemo pogodbo o financiranju v javnem interesu za kulturo in skrbimo za njeno uresničevanje.

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju romske skupnosti

Vsako leto objavimo redni letni projektni razpis, namenjen pripravi kulturnih vsebin, ki jih izvajajo pripadniki romske skupnosti sami ali pa so namenjeni njim. Pri tem izhajamo iz izraženih kulturnih potreb pripadnikov romske skupnosti. Pri prijavi in izvedbi kulturnih projektov prijaviteljem nudimo pomoč in svetovanje.

S financiranjem kulturnih projektov iz javnih sredstev omogočamo ustvarjanje razmer za spodbujanje informativne, založniške in druge kulturne dejavnosti romske skupnosti ter za ohranjanje in razvoj romskega jezika, s čimer se zagotavlja uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti na področju kulture ter širi ozaveščenost o romski kulturi.

Redni letni projektni razpis izvajamo na podlagi Zakona o romski skupnosti, Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 pa ga opredeljuje kot enega izmed ukrepov na področju vključevanja v družbeno in kulturno življenje ter za krepitev vloge skupnosti.

Sofinanciranje kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupnosti

Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje individualnih pravic pripadnikov nemško govoreče etnične skupnosti tudi na področju kulture. V skladu z Ustavo Republike Slovenije ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo ter uporablja svoj jezik in pisavo.

Vsako leto objavimo redni letni projektni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti financira Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Cilja javnega razpisa sta:

  • ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji,
  • višja raven območnega in področnega kulturnega vključevanja manjšin.

Sofinanciranje operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

Izvajamo javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in ustvarjalnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti ter za krepitev samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:

  • invalidi in 
  • manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev).