Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco javnih zavodov na področju kulture

Ministrstvo za kulturo vodi evidenco javnih zavodov na področju kulture. V evidenco se vpisujejo javni zavodi, ki so ustanovljeni in delujejo v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Način izvedbe

Predlog za vpis v evidenco poda ustanovitelj javnega zavoda najkasneje v 15-ih dneh po vpisu javnega zavoda v sodni register.

Ustanovitelj predlogu za vpis predloži:

 • vse zahtevane podatke, ki se vpisujejo v evidenco,
 • kopijo akta o ustanovitvi,
 • kopije sklepov o imenovanju zastopnika ter članov svetov in strokovnih svetov javnega zavoda.

Podatki, ki so del evidence

 V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:

 • ime javnega zavoda, kratko ime, angleško ime, naslov, sedež, občina, telefonska številka, elektronski naslov, naslov spletne strani javnega zavoda,
 • davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa javnega zavoda,
 • področje kulturne dejavnosti po 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 • ime in priimek zastopnika javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki, datum začetka in datum izteka mandata,
 • ime in priimek članov sveta javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki, datum začetka in datum izteka mandata,
 • ime in priimek članov strokovnega sveta javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki, datum začetka in datum izteka mandata,
 • naziv, naslov, sedež ustanovitelja oziroma soustanoviteljev, leto prve ustanovitve, datum in številka akta o ustanovitvi ter aktov o spremembah akta o ustanovitvi,
 • število zaposlenih v javnem zavodu za nedoločen čas od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
 • število zaposlenih v javnem zavodu za določen čas od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
 • število honorarnih sodelavcev javnega zavoda v obdobju od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
 • število honorarnih sodelavcev javnega zavoda s statusom samozaposlenega v kulturi od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu.

Sestavni del evidence so tudi akti o ustanovitvi in akti o spremembah akta o ustanovitvi, sklepi o imenovanju zastopnika, članov sveta in članov strokovnega sveta javnega zavoda ter zapisnik ustanovitvene seje sveta.

Priporočamo vam, da nam podatke sporočite na obrazcu, ki ga najdete na dnu te spletne strani. K njemu priložite tudi kopije listin, ki so navedene v njem. 

Naslov za sporočanje podatkov: gp.mk@gov.si

Spremembe podatkov v evidenci

Spremembe podatkov Ministrstvu za kulturo sporoča zastopnik javnega zavoda. Vsakršno spremembo podatkov je treba sporočiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh od njenega nastanka. 

Priporočamo vam, da nam spremembe sporočite na obrazcu, ki ga najdete na dnu te spletne strani. K obrazcu priložite tudi kopije listin, na podlagi katerih so spremembe nastale.

Izbris iz evidence

Predlog za izbris iz evidence poda ustanovitelj javnega zavoda najkasneje v 15-ih dneh po izbrisu javnega zavoda iz sodnega registra. Priporočamo, da predlog podate na obrazcu, ki ga najdete na dnu te spletne strani. K obrazcu priložite kopijo odločitve pristojnega sodišča o izbrisu iz sodnega registra.