Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register tujih dopisnikov in dopisništev

Predstavniki tujih medijev v Republiki Sloveniji so dopisništva in posamezni dopisniki tujih medijev in tiskovnih agencij.

Tuji dopisniki po Zakonu o medijih so novinarji, fotoreporterji ter radijski, televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo sklenjeno pogodbo in nameravajo v Republiki Sloveniji svojo dejavnost izvajati najmanj tri (3) mesece.

Na Ministrstvu za kulturo vodimo register tujih dopisništev in dopisnikov. 

Navodila za vpis tujega dopisnika ali tujega dopisništva v register

Pogoje, pod katerimi se lahko tuja dopisništva ali tuji dopisniki tujih medijev vpišejo v register (akreditacija), določa Zakon o medijih (ZMed). 

Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (Maistrova 10, Ljubljana).

V predlogu za vpis tujega dopisništva v register morajo biti navedeni naslednji podatki (123. člen ZMed, 4. odstavek):

 • firma in sedež tuje tiskovne agencije oziroma izdajatelja medija, ki ustanavlja dopisništvo;
 • ime medija;
 • podatki o registraciji tuje tiskovne agencije ali tujega medija v matični državi;
 • sedež dopisništva v Republiki Sloveniji;
 • ime in priimek vodje dopisništva.

Vodja dopisništva je lahko oseba, ki je akreditirana v Republiki Sloveniji kot tuji dopisnik.

V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti navedeni naslednji podatki (123. člen ZMed, 6. odstavek):

 • ime in priimek dopisnika;
 • datum, kraj in država rojstva;
 • državljanstvo;
 • država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije;
 • kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, kadar gre za tujega dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.

Predlogu je treba priložiti (123. člen ZMed, 7. odstavek):

 • dokazilo, da ima tuji dopisnik v Republiki Sloveniji zagotovljeno nastanitev;
 • kratek življenjepis tujega dopisnika;
 • dve fotografiji tujega dopisnika;
 • dokazilo, da je zaposlen pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri izdajatelju tujega medija, ali ustrezno pogodbo, ki jo je za izvajanje dejavnosti sklenil s tujo tiskovno agencijo ali izdajateljem tujega medija.

Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji dopisnik, ki ni zaposleni pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju tujega medija in nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, pod naslednjimi tremi pogoji (123. člen ZMed, 8. odstavek):

 • če vloži predlog za vpis v register v skladu s 6. odstavkom 123. člena, s prilogami iz prve, druge in tretje alineje 6. odstavka 123. člena;
 • če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo agencijo ali tujim medijem;
 • če predloži mednarodno novinarsko izkaznico.

Pri tem naj opozorimo, da je potrebno v skladu z ustavnimi in zakonskimi določili vlogo in vse listine predložiti v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu.

Ob vlogi je potrebno plačati državno upravno takso po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) v znesku 22,60 EUR.

Navodila za plačilo upravne takse: V skladu z določili ZUT se za vlogo in odločbo plača upravna taksa po tar. št. 1 in 3 v znesku 22,60 EUR, razen izjem, ki po določilih 23. člena  ZUT  takse ne plačujejo in izjem, ki so po določilih 24. člena ZUT oproščeni plačila takse.

Takso lahko plačate na vplačilni račun:

IBAN: SI56 0110 0100 0315 637
SWIFT: BSLJSI2X
(sklic na številko 11 33405-7111002-33400114).
Prejemnik: Banka Slovenije, račun upravnih taks RS (Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija)
Namen: plačilo upravne takse

Odločbo o akreditaciji tujega dopisništva in odločbo o akreditaciji tujega dopisnika v Republiki Sloveniji izdamo na Ministrstvu za kulturo. Tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi pravico izvajanja dejavnosti obveščanja v Republiki Sloveniji z dnem, ko postane odločba dokončna. Odločba o akreditaciji tujega dopisnika velja tudi kot osebno delovno dovoljenje, razen če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije. Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisništvu ali dopisniku z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša, če je predlog za podaljšanje v skladu z Zakonom o medijih vložen pred potekom njene veljavnosti.

Na Ministrstvu za kulturo RS izdamo predlagatelju z dnem dokončnosti odločbe izkaznico o akreditaciji, ki velja do poteka veljavnosti te odločbe.

Navodila za vpis v angleščini / Instructions for accreditation in English

Register