Skoči do osrednje vsebine

Informacije in usmeritve strokovni javnosti na področju cestne infrastrukture

Slovensko cestno omrežje obsega okrog 39.000 cest kilometrov cest, od tega je nekaj manj kot 6.000 kilometrov glavnih in regionalnih cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Za izvedbo projektov na področju cestne infrastrukture mora investitor ali predlagatelj projektov pri pripravi dokumentacije upoštevati številna navodila, standarde in praktične napotke, zato smo za lažjo orientacijo na enem mestu zbrali navodila in različna gradiva, ki so na voljo pripravljavcem dokumentacije za Direkcijo za infrastrukturo, ki jo je potrebno pripraviti pred in po izvedbi investicije na glavnih in regionalnih cestah ter kolesarskih poteh.

Identifikacija projekta

Za koriščenje sredstev državnega proračuna za izvajanje investicijskih del na državnem cestnem omrežju mora investitor oziroma predlagatelj z obrazcem o identifikaciji projekta Direkciji za infrastrukturo predlagati uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov. Po proučitvi in odločitvi ali se predlagani projekt nahaja v obsegu možnega financiranja v naslednjem srednjeročnem obdobju, je predlagatelj obveščen o nadaljnjih postopkih. Na Direkcijo za infrastrukturo, Sektor za finance in planiranje, je potrebno posredovati ustrezen dokument identifikacije projekta.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Projektna dokumentacija in projektiranje

Direkcija za infrastrukturo je pripravila vzorce projektnih nalog za izdelavo izvedbenih načrtov, vlog ter drugih navodil za projektiranje oziroma izvajanje ukrepov v sklopu cestnega sveta glavnih in regionalnih cest ter kolesarskih površin, ki jih morajo izdelovalci upoštevati pri pripravi dokumentacije.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Prometna signalizacija

Prometna signalizacija in prometna oprema so sredstva in naprave, ki udeležence cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, naznanjajo omejitve, prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter udeležence vodijo v prometu. Prometna signalizacija mora izpolnjevati določene tehnične pogoje.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Smernice za izboljšanje prometne varnosti otrok, šolarjev

Direkcija za infrastrukturo je pripravila Smernice za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev, v katerih predlaga vodila za oblikovanje cestnih znakov, ki bi udeležence v prometu opozarjale na bližino šole.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Tehnične specifikacije za ceste

Tehnične specifikacije za ceste predstavljajo tehnične standarde, ki  se uporabljajo pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju javnih cest ter določanju prometne ureditve na javnih cestah in jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Kategorizacija cest in evidence Banke cestnih podatkov za občine

Občine so dolžne do 15. maja tekočega leta Direkciji za infrastrukturo posredovati podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih ter o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu, ki jih določa Zakona o cestah in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Predaja izvedenih del, podatki za Banko cestnih podatkov (BCP)

Skladno z zakonodajo so izvajalci del na državnih cestah dolžni predati dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah najkasneje v roku 15 dni po zaključku gradnje v pregled na Direkcijo za infrastrukturo.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Predaja projektne dokumentacije v arhiv Direkcije za infrastrukturo

Pred predajo projektne dokumentacije v arhiv Direkcije za infrastrukturo je potrebno dokumentacijo primerno opremiti, zato so bila pripravljena navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranje besedilnih in grafičnih prilog.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

Izvajalci štetje prometa na državnih cestah so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih, zato da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke uporabljamo pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Navodila uporabnikom programa za izračun stroškov uporabnikov ceste ter za prometno ekonomsko oceno cestnih projektov (OPCOST)

OPCOST je program za izračun stroškov uporabnikov ceste ter za prometno ekonomsko oceno cestnih projektov. Z njim merimo cenovna razmerja med naložbo v cestni infrastrukturni projekt in pričakovanimi koristmi uporabnikov ter med več variantami prometnega projekta izberemo najustreznejšo.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Potrjevanje referenc

Pri kandidiranju na javnih razpisih so obvezna priloga tudi potrjene reference za pretekla kvalitetno opravljena dela, ki so sorodna predmetu javnega razpisa. Reference za opravljena dela morajo ponudniku potrditi naročniki že opravljenih del, zato smo na Direkciji za infrastrukturo pripravili navodila vlagateljem za potrditev referenc izvedenih del.

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo